Latest articles
Stil­zit­ten kan ik en wil ik niet! Ali­ce Jen­tink, Head of Com­mu­ni­ca­ti­ons Eu­ronext 04/05/2017

Ali­ce Jen­tink is Head of Sta­ke­hol­ders Com­mu­ni­ca­ti­on bij in­ter­na­ti­o­na­le beurs­maat­schap­pij Eu­ronext. "Ener­zijds ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­stu­ring van het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team. Bin­nen Eu­ronext heb­ben we ef­fec­ten- en de­ri­va­ten­beur­zen in Am­ster­dam, Pa­rijs, Brus­sel en Lis­sa­bon. Ook heb­ben we een markt en kan­toor in Lon­den. Op ie­de­re lo­ca­tie zit­ten woord­voer­ders en men­sen die me­dia­con­tac­ten on­der­hou­den. De­ze men­sen val­len on­der het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team.... Lees meer..

Bij ons geen wit­te jas, maar een warm bad! Pa­tri­cia Zeg­waard, Rea­dy For Chan­ge 14/04/2017

Pa­tri­cia Zeg­waard is al­ge­meen di­rec­teur van Rea­dy For Chan­ge, een in­stel­ling voor ver­sla­vings­zorg. Zij start­te met dit be­drijf in 2008 sa­men met haar part­ner Ri­chard van den En­de. Ri­chard her­stel­de zelf eer­der van een ver­sla­ving. "Hier­door merk­ten wij dat het be­hoor­lijk ta­boe was om open­lijk te be­spre­ken wel­ke pro­ble­men een ver­sla­ving met zich bren­gen. Wij wil­den daar ver­an­de­ring in bren­gen en daar­om zijn we vol goe­de moed ge­start met Rea­dy For Chan­ge. Ik ben een doch­ter uit een on­der­ne­mers­ge­zin, dus weet wat  "aan­pak­ken" is.  We zijn ge­woon be­gon­nen. Wij had­den een huis met de... Lees meer..

Ter­wijl de po­li­tiek bleef pra­ten, is zij gaan hel­pen! An­ne­rie­ke Berg, Stich­ting Boot­vluch­te­ling 23/03/2017

An­ne­rie­ke Berg is di­rec­teur van Stich­ting Boot­vluch­te­ling. 'Wij be­staan sinds april 2015 en zijn een en­thou­si­as­te club men­sen of ei­gen­lijk meer: ver­ont­rus­te bur­gers. We kon­den het niet meer aan­zien dat men­sen ver­dron­ken in de Mid­del­land­se zee, waar wij no­ta­be­ne zo­mers op va­kan­tie gaan. In eer­ste in­stan­tie wil­de ik geld stor­ten om de pro­ble­men aan te pak­ken. Toen bleek dat er geen or­ga­ni­sa­ties wa­ren die zich spe­ci­fiek met dit pro­bleem be­zig hiel­den. Er werd enorm veel over ge­spro­ken, maar niets con­creets aan ge­daan. Van­uit on­ze ver­ont­waar­di­ging dat er geen ech­te... Lees meer..

No­thing is im­pos­si­ble! Il­se Griek, di­rec­teur food­watch 08/03/2017

Il­se Griek, di­rec­teur food­watch, houdt re­gel­ma­tig ca­reer talks aan de Uni­ver­si­teit van Til­burg waar zij pro­mo­veer­de aan de rech­ten­fa­cul­teit. "Wat ik wil la­ten zien is dat het niet uit­maakt hoe je er­gens komt. Er zijn geen re­gels, er zijn geen vas­te pa­den, je moet gaan doen waar­van je denkt: "Dat is iets voor mij". Ik ben bij­voor­beeld geen ju­rist maar een rechtsan­tro­po­loog. Aan de rech­ten­fa­cul­teit was ik een vreem­de eend in de bijt. Daar waar veel ad­vo­ca­ten meest­al net­jes ge­kleed gaan, liep ik 's zo­mers op blo­te voe­ten door de gan­gen en deed ik mijn veld­werk in Ne­p­al.

Lees meer..
Krom­kom­mer let niet op looks! 08/03/2017

Chan­tal En­ge­len heeft sa­men met Li­san­ne van Zwol en Jen­te de Vries Krom­kom­mer op­ge­richt. In­mid­dels zijn de laat­ste twee vrou­wen een an­de­re weg in­ge­sla­gen. Chan­tal stuurt nog steeds met veel pas­sie en ple­zier het be­vlo­gen team bij Krom­kom­mer aan. Aan B'El­le ver­telt ze wat haar drijf­ve­ren, za­ke­lij­ke les­sen en am­bi­ties zijn.

Lees meer..
De reis van de on­der­ne­mer, Flo­ren­ti­ne Ou­b­org, ei­ge­naar en op­rich­ter Prin­cess Tra­vel­ler & Sports­gear 22/02/2017

De mees­te men­sen ken­nen mijn va­der Aad Ou­b­org van de Prin­cess Hou­se­hold Ap­pli­an­ces zo­als de bak­pla­ten en de krul­tan­gen. In 2009 heeft hij dit be­drijf ver­kocht aan het Duit­se be­drijf WMF. Wat niet al­om be­kend is, is dat hij de naam Prin­cess be­hou­den heeft voor an­de­re ca­te­go­rie­ën. Toen hij het be­drijf kon ver­ko­pen heeft hij voor­af over­leg ge­voerd met mijn broers en zus­sen en mij. Of wij über­haupt de ca­pa­ci­tei­ten had­den om te on­der­ne­men, wis­ten we toen nog niet. Mijn broer en ik za­ten al­le­bei nog in de laat­ste ja­ren van on­ze stu­dies. We heb­ben toen bei­den aan­ge­ge­ven, dat als wij echt... Lees meer..

A match ma­de in Am­ster­dam, Jan­ne­ke Drö­ge & Fem­que van Gef­fen, BLOND Am­ster­dam 09/02/2017

Fem­que van Gef­fen en Jan­ne­ke Drö­ge wer­ken al 15 jaar sa­men aan BLOND Am­ster­dam, be­kend van de ser­vie­zen. 'We ken­den el­kaar pas een jaar toen on­ze sa­men­wer­king start­te. We zijn dus al 16 jaar een stel en ho­ren echt bij el­kaar. Ik zou het niet al­leen kun­nen en wil­len. Je ziet dat er tus­sen za­ken­part­ners vaak ru­zie ont­staat over geld. Wij vin­den geld min­der be­lang­rijk. Ui­ter­aard ge­nie­ten we er­van om geld te ver­die­nen én uit te ge­ven, het liefst sa­men, maar ik heb Fem­que voor­al cre­a­tief ge­zien no­dig.' schetst Jan­ne­ke tij­dens het Blond duo-in­ter­view.

Lees meer..
Be­roeps­com­mis­sa­ris: druk maar veel­zij­dig! Liz­zy Doore­waard 16/12/2016

Toen ik in 2011 de ti­tel van be­roeps­com­mis­sa­ris op mijn vi­si­te­kaart­je zet­te, werd dat bij­zon­der ge­von­den. Nu zie je meer dat vrou­wen in di­ver­se com­mis­sa­ri­a­ten zit­ten. Het is geen be­roep dat ik al van kleins af aan in mijn hoofd had om te gaan doen. Ik ben, door de di­ver­se werk­zaam­he­den die ik heb ver­richt, in de­ze rol ge­groeid.

Lees meer..
Al­les met een plus, Mi­ran­da Koe­le­meij­er, Maxi­me Mo­dels 07/11/2016

Mi­ran­da Koe­le­meij­er is ei­ge­naar van plus-si­ze mo­del­len­bu­reau Maxi­me Mo­dels (M/V). Een jaar of 10 ge­le­den werd ik in Am­ster­dam zelf ge­scout voor plus-si­ze mo­del­len­werk. Het was nooit eer­der in mij op­ge­ko­men dat ik als mo­del aan de slag kon. Om­dat het werk me in­te­res­sant leek, heb ik me in­ge­schre­ven bij ver­schil­len­de bu­reaus. De fas­hi­on we­reld bleek uit­ein­de­lijk niet echt iets voor mij. De we­reld er­om heen be­vat veel ge­bak­ken lucht en daar houd ik niet van! Op een ge­ge­ven mo­ment vroeg een fo­to­graaf aan mij waar­om ik dan niet een ei­gen bu­reau op­zet­te. In eer­ste in­stan­tie... Lees meer..