Latest articles
Be­perkt het uit­zicht niet, Ans Rietstra, Stads­be­heer Den Haag 27/10/2015

Ans Rietstra is al­ge­meen di­rec­teur stads­be­heer in Den Haag en in die rol is het da­ge­lijks scha­ke­len tus­sen be­slui­ten ne­men, luis­te­ren, be­oor­de­len, ana­ly­se­ren, soms op­dra­gen en voor­al heel veel vra­gen stel­len. Ze geeft lei­ding aan een or­ga­ni­sa­tie van 1400 me­de­wer­kers die al­le­maal ten dien­ste van de bur­ger in Den Haag staan. Met zijn al­len moe­ten we de open­ba­re ruim­te schoon, heel en vei­lig hou­den. Soms is het las­tig om heel con­creet te dui­den wat ik doe. De bes­te for­mu­le­ring is dat ik rich­ting geef. Mijn doel is om men­sen te ver­lei­den in die rich­ting mee te gaan van­uit het... Lees meer..

Laat zien dat het an­ders kan! Ge­ne­vi­è­ve Meer­burg, on­na-on­na 12/10/2015

“on­na-on­na wil graag vrou­wen hel­pen zich fi­nan­ci­eel vrij te voe­len”, ver­telt Ge­ne­vi­è­ve Meer­burg. Zij is al­ge­meen di­rec­teur bij on­na-on­na. ”Dat doen we door een com­mu­ni­ty aan te bie­den waar­in vrou­wen er­va­rin­gen en ken­nis uit kun­nen wis­se­len over re­le­van­te, fi­nan­cie­le vraag­stuk­ken. We rich­ten ons mo­men­teel op ver­ze­ke­rin­gen, met na­me scha­de. De pro­po­si­tie die wij ont­wik­ke­len richt zich spe­ci­fiek op vrou­wen. Man­nen zijn ui­ter­aard ook meer dan wel­kom, maar we be­ken­nen wel kleur. Daar­om he­ten wij on­na-on­na (vrouw in het Ja­pans )”.

Lees meer..
Geen krab­ben op de werk­vloer, Het­ty van Ee, OR­MIT 29/09/2015

Het­ty van Ee is Al­ge­meen Di­rec­teur bij OR­MIT. OR­MIT is in Ne­der­land en Bel­gië ac­tief op het ge­bied van ta­lent- en lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling. De on­ge­veer 200 jon­ge top ta­len­ten die voor OR­MIT wer­ken, wor­den in 2 jaar ont­wik­keld op per­soon­lijk lei­der­schap. Be­lang­rij­ke ba­sis voor de ont­wik­ke­ling zijn de ver­schil­len­de op­drach­ten die trai­nees uit­voe­ren bij het par­ti­ci­pan­ten net­werk van OR­MIT. Daar­naast is er een in­ten­sie­ve op­lei­ding, in­ter­vi­sie, coa­ching en de OR­MIT er­va­ring zelf. De trai­nees­hips zijn be­doeld om jong top­ta­lent te... Lees meer..

Die­nen van­uit ver­trou­wen, Els van der Wie­len, Dou­a­ne Schip­hol Pas­sa­giers 15/09/2015

Els van der Wie­len is di­rec­teur bij Dou­a­ne Schip­hol Pas­sa­giers (on­der­deel van de Be­las­ting­dienst). Voor­al de ken­nis en er­va­ring van de ve­le ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le dou­a­ne­me­de­wer­kers zor­gen er­voor dat de Ne­der­land­se Dou­a­ne al ja­ren­lang in de top 3 staat van bes­te dou­a­ne­or­ga­ni­sa­ties ter we­reld! Ik voel me be­voor­recht dat ik hier mag wer­ken, al­dus Els”. 

Lees meer..
On­der­ne­mer met een vast dienst­ver­band, Ce­lia Noor­de­graaf, MVO Ne­der­land 01/09/2015

Ik denk dat je heel goed on­der­ne­mer kunt zijn bin­nen een vast dienst­ver­band. Als com­mu­ni­ca­tie­stra­teeg heb ik me­zelf al­tijd ge­zien als Chief Cre­a­ti­ve Of­fi­cer. Or­ga­ni­sa­ties zijn vaak in­tern ge­richt. Com­mu­ni­ca­tie haalt bij uit­stek de bui­ten­we­reld bin­nen. Daar­mee prik­kel je het be­stuur om in be­we­ging te ko­men, je col­le­ga-ma­na­gers, je ei­gen af­de­ling en daar moet erg on­der­ne­mend voor zijn. Ik heb ook vaak moe­ten wer­ken met een klein bud­get. Dan moet je als on­der­ne­mer gaan kij­ken naar je mo­ge­lijk­he­den, ver­telt Ce­lia.

Lees meer..
Wer­ken in het hart van het be­drijf, Re­née Wil­ke, Me­di­n­o­va Kli­nie­ken 17/08/2015

“Een di­rec­teur moet daar zijn waar het hart van het be­drijf ligt. Het is goed om het ech­te werk waar te ne­men en men­sen te spre­ken. Ik ga ge­woon er­gens zit­ten en wis­sel de he­le week van werk­plek. Het feit dat er di­rec­teur ach­ter mijn naam staat, maakt de drem­pel voor men­sen soms wat hoog om op mij af te stap­pen. Je hebt een soort na­tuur­lij­ke af­stand door de func­tie die je hebt. Die af­stand kan ik op een na­tuur­lij­ke ma­nier ver­klei­nen door mijn ge­zicht te la­ten zien tij­dens het werk. Daar­door ben ik min­der de me­vrouw wiens naam al­tijd on­der een e-mail staat. Eén van mijn ei­gen­schap­pen is dat ik van “de ver­bin­ding“ houd, voor mij werkt dat goed. Met sim­pel... Lees meer..

Aan de slag te­gen de stroom in, Desi­ree Curfs, Stroom­op­waarts 06/08/2015

“Ik ben di­rec­teur van het be­drijf Stroom­op­waarts dat per 1 ju­li 2015 ge­start is. Dit be­drijf is een fu­sie van de so­ci­a­le dien­sten én de so­ci­a­le werk­plaat­sen van de Ge­meen­ten Maas­sluis, Vlaar­din­gen en Schie­dam. Dit is zeer bij­zon­der om­dat we in een keer 6 or­ga­ni­sa­ties sa­men heb­ben ge­voegd. Er wer­ken hier zo’n 1400 men­sen. Bin­nen Stroom­op­waarts ge­ven we vorm aan de nieu­we par­ti­ci­pa­tie­wet­ge­ving. De­ze wet­ge­ving doet een gro­te aan­slag op de ge­meen­te­lij­ke bud­get­ten. We zien dat het suc­ces van de par­ti­ci­pa­tie­wet af­han­ke­lijk is van... Lees meer..

Stra­te­gisch scha­ken op veel bor­den te­ge­lijk, Vera de Wit­te, VNG 24/07/2015

Vera is di­rec­teur com­mu­ni­ca­tie van de Ver­e­ni­ging van Ne­der­land­se Ge­meen­ten (VNG). "In de­ze rol ben ik stra­te­gisch ad­vi­seur van het be­stuur en van de di­rec­tie­raad van de VNG. Ik denk mee over de po­si­ti­o­ne­ring van de Ver­e­ni­ging. De VNG is be­lan­gen­be­har­ti­ger van al­le ge­meen­ten en is dan ook re­gel­ma­tig ge­spreks­part­ner van an­de­re over­he­den, le­den van het par­le­ment, maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties en be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen. Ik krijg in mijn rol te ma­ken met de­cen­tra­li­sa­ties, om­ge­vings­wet, open­ba­re... Lees meer..

Hoe­zo niet wer­ken als vrouw? Caro­li­ne van Ree­nen, HOE­ZO! con­gres­or­ga­ni­sa­tie 11/07/2015

De start van HOE­ZO! is ver­bon­den met de ge­boor­te van mijn doch­ter. Er speel­de toen­ter­tijd pri­vé het no­di­ge, maar ik had me voor­ge­no­men om ab­so­luut vol­tijd te blij­ven wer­ken. Een ei­gen be­drijf pas­te daar be­ter bij om­dat je dan baas over ei­gen agen­da bent. Caro­li­ne is nu di­rec­teur van HOE­ZO! Pro­ject­ma­na­ge­ment & Con­gres­or­ga­ni­sa­tie. Zij is 14 jaar ge­le­den met HOE­ZO ge­start na een car­ri­è­re in dienst bij een an­der Con­gres­be­drijf. 'Al­les is te re­a­li­se­ren', is het mot­to van HOE­ZO! Ze legt aan B'el­le uit hoe zij haar dro­men re­a­li­seert.

Lees meer..