Werk met open vi­zier, Fleur van Brug­gen, Uni­lever

Fleur is Com­mu­ni­ca­ti­ons Di­rec­tor bij Uni­lever Be­ne­lux. Zij is ver­ant­woor­de­lijk voor de Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­tie ge­richt op de re­pu­ta­tie van Uni­lever. Ze houdt zich be­zig met de be­richt­ge­ving in de me­dia, maar ad­vi­seert ook de mar­ke­teers bin­nen Uni­lever over het juist en een­dui­dig ver­woor­den van het cor­po­ra­te deel van de di­ver­se mer­ken. Geen dag is bij mij het­zelf­de. De ene dag zit ik in ge­sprek met NGO'’s en sta­ke­hol­ders over zout­re­duc­tie in pro­duc­ten. De an­de­re dag ben ik voor­al be­zig met me­dia- en merk­za­ken. Vrij­wel da­ge­lijks word ik ge­con­fron­teerd met keu­zes. Ro­de draad bij al­le keu­zes is trans­pa­ran­tie in com­mu­ni­ca­tie, dia­loog en een open vi­zier, ver­telt Fleur aan B'El­le.

TEKST: Jorissa Neutelings - 10/04/2016
Gro­te spe­ler, gro­te im­pact  Sa­men stap­pen zet­ten

‘Zoals laatst kreeg ik de vraag of onze tomatensoep geanalyseerd mocht worden voor een item in een Nederlandse krant: Natuurlijk mag dat!. Uit deze analyse kunnen natuurlijk ook zaken komen waar jij als bedrijf minder blij mee bent. Dat zou een reden kunnen zijn om het kijkje achter de schermen niet toe te staan. Maar zo'’n situatie kun je ook aangrijpen om de mooie dingen te laten zien en daarnaast te bekijken of er inderdaad verbeteringen mogelijk zijn op een product. Als wij er vervolgens voor kiezen om minder suiker of zout te gebruiken, dan merkt een behoorlijke populatie mensen dat. Wanneer wij het enige bedrijf zijn dat deze keus maakt, dan zullen we minder aantrekkelijk worden voor de consument omdat het product bij de concurrent “lekkerder“ smaakt omdat zij nog wel meer zout toevoegen. Daarom nemen we dergelijke beslissingen met de hele branche waardoor verandering in kleine stappen bewerkstelligd wordt. Met geduld en in continue gesprek met alle stakeholders bereik je het meest.

Nog niet zo lang ge­le­den kon je tot 5 cij­fers ach­ter de kom­ma voor­be­rei­den wat je bood­schap moest zijn in de krant van mor­gen. Te­gen­woor­dig heb je die tijd niet meer. Daar kun je pa­nie­ke­rig van wor­den of je kijkt naar de kracht en de waar­de 

Van Hil­ver­sum 3 tot al­tijd on­li­ne..... De schat aan mo­ge­lijk­he­den van de so­ci­al we­reld

Met mijn broer luisterde ik vroeger naar Hilversum 3 op de radio. Wij gingen met zijn tweeën op zondagochtend naast de radio zitten en dan hoorde je een wachttoon totdat de radio om 8.00 uur begon! Dat is nu echt niet meer voor te stellen. Nog niet zo lang geleden kon je tot 5 cijfers achter de komma voorbereiden wat je boodschap moest zijn voor de krant van morgen. Tegenwoordig heb je deze tijd niet meer en is het speelveld ook drastisch veranderd. Daar kun je paniekerig van worden of je kijkt naar de kracht en de waarde. De social wereld biedt een schat aan mogelijkheden waar je als groot bedrijf je voordeel mee kan doen en ook heel veel waardevolle meningen die je serieus moet nemen. Het betekent ook dat je soms naar buiten moet gaan met de boodschap dat je nog geen antwoord of oplossing hebt. Toen we een paar jaar geleden door Wakker Dier gevraagd werden om over te stappen op diervriendelijke kip, zeiden we ‘ja’ terwijl we nog niet precies wisten hoe we dat gingen doen. En op de vraag of we het zonder de vraag van Wakker Dier ook hadden gedaan was het antwoord ook helder. Ja. Maar zij hebben het proces zeker versneld. Als je daar open en transparant over bent en je niet uit balans laat brengen omdat je nog geen reactie paraat hebt of als bedrijf weliswaar een stip op de horizon hebt gezet, maar nog niet precies weet hoe je daar komt, dan komt het allemaal wel goed.

Op de mo­men­ten zelf was ik nooit zo be­zig met het uit­stip­pe­len van een rou­te: Ik heb al­tijd ge­daan wat ik leuk vond

Van flink je neus sto­ten, leer je veel Kan­sen krij­gen en pak­ken

Een van mijn eerste banen bij communicatie-bureau Winkelman Van Hessen heeft me gevormd. Ik kwam erachter wat ik leuk vond en waar ik energie van kreeg. Aan het begin van je carrière is het belangrijk welke kansen je krijgt en pakt. Nu moet je nog steeds wel kansen krijgen, maar je bent op latere leeftijd beter in staat om vanuit eigen kracht iets voor elkaar te krijgen. Het credo bij Winkelman Van Hessen was: “Zonder plezier geen succes!”. Het was belangrijk dat er een goede sfeer hing en dat je plezier had in je werk. Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt en meegenomen in mijn andere banen. Daarnaast was er in mijn eerste baan volop gelegenheid om te groeien en te ondernemen. “Als je denkt dat je het kan, ga het dan maar doen!”, kreeg ik daar vaak te horen. Ook die insteek heeft me veel gebracht. Het maakte me snel zelfstandig en zelfverzekerd. En van een paar keer flink je neus stoten, leer je ongelofelijk veel.

Ach­ter­af ont­staat er een ro­de draad Doe wat je leuk vindt

Als ik terugkijk zie ik dat er een rode draad door mijn werkend leven loopt. Op de momenten zelf was ik nooit zo bezig met het uitstippelen van een route. Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vond. Communicatie vond ik interessant en daarom heb ik voor de studie Communicatiekunde gekozen. Nu zie ik dat bepaalde kwaliteiten altijd aanwezig zijn geweest en dat ik die heb leren inzetten en vergroten. In mijn eerste baan stond ik vooraan als er gevraagd werd om een acuut probleem in een project op te lossen. Als de externe druk hoog wordt, wordt de druk bij mij automatisch lager. Voor de uitoefening van mijn huidige functie is een dergelijke kwaliteit wel handig. Veranderingen vind ik heerlijk. Ik ben niet bang dat er iets fout gaat, maar ik behandel veranderingen als vaststaand gegeven waar je van tijd tot tijd op moet bijsturen.

Ik be­han­del ver­an­de­rin­gen als vast­staand ge­ge­ven waar je van tijd tot tijd op moet bij­stu­ren

Vul je ei­gen baan in Een droom­baan is voor ie­der­een an­ders

Ik ben ervan overtuigd dat jij je baan zo kunt invullen dat deze echt bij je past. Het is dan uiteraard wel van belang dat jouw leidinggevende je daarvoor de ruimte en de kaders geeft. Sommige mensen floreren bij autonomie. Zij komen af en toe binnen vliegen om kort te overleggen en gaan dan weer hun gang. Dat vind ik prima. Het beperken van hun vrijheid heeft geen goed effect op hun output. Andere mensen gaan meer mee met de cadans van een corporate. Zij hebben er meer aan als je hen actief meeneemt in dat ritme. Met veel vrijheid is het ook belangrijk dat het duidelijk is wat de kaders zijn van het ‘framework’. Hierdoor geef je van tevoren duidelijk aan wat mag en voorkom je teleurstellingen of onduidelijkheden. En zo haal je het beste uit een team van persoonlijkheden.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Heleen - woensdag 13 april 2016 06:01

    Hoi Fleur, Wat een mooi interview zeg! Vind vooral je advies over het anders kijken naar fouten erg treffend. Heb jouw andere zienswijze gelijk uitgeprobeerd en dat levert inderdaad meer energie op! Bedankt voor de inspiratie dus! Reageer

    • Fleur van Bruggen - woensdag 13 april 2016 11:28

      hi Heleen, wat een leuke reactie. Dank je wel!