Wij beschermen je privacy

Privacyverklaring

Het on­der­staan­de pri­va­cy­be­leid is van toe­pas­sing op si­te­be­zoe­ken en mailings van B'Elle. B' Elle is een handelsnaam van Riore B.V. Schorpioenstraat 298, 3067 KW Rotterdam. Riore BV is voor 100% eigendom van Jorissa Neutelings (oprichter B' Elle).

Persoonsgegevens voor de mailing/B' Elle Mag

Om B' Elle mag aan onze abonnees te verzenden verwerken wij de volgende gegevens:

  • het e-mailadres,
  • de voor- en achternaam
  • of de abonnee een man of een vrouw is

Ver­strek­king aan der­den

Jouw per­soons­ge­ge­vens wor­den niet zon­der jouw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming ver­strekt aan der­den mits dit nood­za­ke­lijk is om een be­tref­fen­de over­een­komst uit te voe­ren, een be­paal­de dienst te ver­le­nen of wan­neer de wet dat ver­eist.

Ge­ge­vens­be­vei­li­ging

Ca­pi­ca B.V. (www.capica.nl) verzorgt voor ons het contentmanagement systeem en maakt ge­bruik van zorg­vul­di­ge vei­lig­heids­pro­ce­du­res voor de be­scher­ming van de ver­werk­te ge­ge­vens, on­der meer om te voor­ko­men dat on­be­voeg­den zich on­be­doeld toe­gang kun­nen ver­schaf­fen tot de­ze ge­ge­vens. Wij be­scher­men jouw ge­ge­vens met al­le mo­ge­lij­ke mid­de­len, maar van­we­ge het pu­blie­ke ka­rak­ter van in­ter­netkun­nen wij de vei­lig­heid van de over­dracht van in­for­ma­tie via in­ter­net niet al­tijd voor 100% ga­ran­de­ren.

Goog­le Ana­ly­tics

Goog­le Ana­ly­tics is een we­ba­na­ly­se-ser­vi­ce die wordt aan­ge­bo­den door Goog­le Inc. Via de­ze service krij­gen wij in­za­ge in het web­si­te­ be­zoek. Denk aan be­zoe­kers­aan­tal­len, po­pu­lai­re pa­gi­na's en on­der­wer­pen. Op de­ze ma­nier kun­nen wij de com­mu­ni­ca­tie be­ter af­stem­men op de be­hoef­ten van de web­si­te­ be­zoe­kers. Wij kun­nen niet zien wie (wel­ke pc) de web­si­te be­zoekt. Goog­le kan dit als aan­bie­der van de dienst wel.

Links naar an­de­re web­si­tes

B' Elle.nl bevat links naar an­de­re web­si­tes. Riore B.V. is niet ver­ant­woor­de­lijk voor het pri­va­cy­ beleid van web­si­tes die niet on­der haar be­heer val­len.

In­za­ge

Je mag B' Elle vra­gen om in­za­ge in de ge­ge­vens die van jou zijn op­ge­sla­gen. Ook kun je ons ver­zoe­ken de­ze ge­ge­vens te wij­zi­gen, aan te vul­len of te ver­wij­de­ren. Dit kun je doen door con­tact met ons op te ne­men via redactie@b-elle.nl.

In­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten

Al­le rech­ten, waar­on­der al­le in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten op al­le in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie op de web­si­te B-elle.nl van Riore B.V. blij­ven te al­len tij­de voor­be­hou­den aan Riore B.V.. Ge­bruik is niet toe­ge­staan zon­der onze schrif­te­lij­ke toe­stem­ming.

 

Geen stekeligheden bij B'Elle