Latest articles
Bou­wen in het bloed, Fem­ke Ra­sen­berg, Di­rec­teur AT Os­bor­ne Legal Ser­vi­ces 04/05/2018

Fem­ke is di­rec­teur van AT Os­bor­ne Legal Ser­vi­ces. Zij werkt er nu 4 jaar en stuurt een team van 15 men­sen aan. Het team be­staat uit ge­dre­ven ju­ris­ten en ad­vo­ca­ten. Ze fo­cus­sen zich op pro­jec­ten in de fy­sie­ke leef­om­ge­ving en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in het aan­be­ste­dings­recht, bouw­recht, om­ge­vings­recht en vast­goed­recht. Wij wer­ken met een uniek bu­si­ness­mo­del waar­bij we als bu­si­nesspart­ner mee­den­ken met on­ze klan­ten.

Lees meer..
Be­gin en suc­ces zal vol­gen. Jo­r­is­sa Neu­te­lings, Ini­ti­a­tor B-El­le.nl & Di­rec­teur Di­gi­tal De­vel­op­ment bij Nu­on 07/03/2018

De com­bi­na­tie van wer­ken voor Nu­on/Vat­ten­fall en bu­si­nessma­ga­zi­ne B'El­le zegt wat over mij. Het geeft aan dat ik con­ti­nu ge­prik­keld wil blij­ven en die prik­kels zoek ik zelf ac­tief op. B'El­le heb ik in­mid­dels al­weer 4 jaar ge­le­den op­ge­richt. Het bou­wen aan een ei­gen idee of on­der­ne­ming vind ik uit­da­gend. Het zorgt er­voor dat ik con­nec­ted blijf en be­wust ben van wat er om mij heen ge­beurt.

Lees meer..
Stem­ge­ver aan ver­ha­len, Ju­li­ka Ma­rijn, ac­teur 10/12/2017

Ju­li­ka Ma­rijn staat mo­men­teel op de büh­ne met haar so­lo­voor­stel­ling 'Uit Ver­driet Ge­bo­ren'. De­ze voor­stel­ling gaat over het be­wo­gen le­ven van kunst­ver­za­me­laar He­le­ne Krö­l­ler-Mül­ler. Ju­li­ka maak­te eer­der voor­stel­lin­gen ge­ba­seerd op de oor­logs­dag­boe­ken van Et­ty Hil­le­s­um, het le­ven van Ma­ria Mag­da­le­na en La­dy Di. Al­le­maal ei­gen­zin­ni­ge vrou­wen uit de ge­schie­de­nis die door Ju­li­ka prach­tig wer­den neer­ge­zet.

Lees meer..
De­len wat je doet, doet er­toe! Mar­ry de Gaay Fort­man 21/11/2017

Mar­ry de Gaay Fort­man is ad­vo­caat-part­ner bij Hout­hoff. Zij is be­trok­ken bij pu­bliek-pri­va­te vraag­stuk­ken en ge­spe­ci­a­li­seerd in eco­no­misch pu­bliek­recht en gover­nan­ce. Daar­naast is zij voor­zit­ter van Stich­ting Top­vrou­wen. In die rol wil zij graag board rea­dy vrou­wen zicht­baar ma­ken voor een func­tie in de be­stuurs­ka­mer van het be­drijfs­le­ven in Ne­der­land. Hier­voor zijn in de da­ta­ba­se in­mid­dels meer dan 1.300 top­vrou­wen op­ge­no­men.

Lees meer..
Doe het an­ders! No­ël­le Haits­ma, in­ves­teer­der 31/10/2017

Ie­de­re dag zie je dat de in­vul­ling van een wer­kend le­ven an­ders wordt. De tijd dat je 40 jaar bij één be­drijf werk­te be­staat niet meer. No­ël­le Haits­ma, on­der­ne­mer, ad­vi­seur en in­ves­teer­der, is ge­fas­ci­neerd door de ver­an­de­rin­gen in de we­reld en de ma­nier waar­op dat ef­fect heeft op werk.

Lees meer..
Al­le deu­ren open in Singapo­re, Mar­griet Von­no- Land­man, aan­ko­mend am­bas­sa­deur 28/07/2017

Op 5 au­gus­tus kom ik aan in Singapo­re. Na­dat ik de ge­loofs­brie­ven aan de pre­si­dent heb aan­ge­bo­den kan ik als Am­bas­sa­deur aan de slag. De ge­loofs­brie­ven lig­gen al klaar in de kluis op de am­bas­sa­de en ik ben al bij de Ko­ning ge­weest om be­ë­digd te wor­den door hem. Een prach­ti­ge pe­ri­o­de ligt voor me waar­in ik als am­bas­sa­deur aan de slag mag gaan.

Lees meer..