Latest articles
Han­de­len in bloe­men en com­mu­ni­ca­tie, Kat­ja Bouw­mees­ter, Flo­ra­Hol­land 06/07/2015

"We draai­en 4,5 mil­jard om­zet, ver­ko­pen12,5 mil­jard bloe­men en plan­ten per jaar en zijn daar­mee top­spe­ler in de sier­teelt sec­tor. Flo­ra­Hol­land is een co­ö­pe­ra­tie en be­staat al 103 jaar! Naast de­ze lan­ge his­to­rie werk je bin­nen dit be­drijf met kwe­kers: éch­te men­sen die met hun voe­ten in de klei staan. Daar houd ik wel van. Flo­ra­Hol­land past mij als een hand­schoen." De­ze dui­de­lij­ke uit­spra­ken zijn van Kat­ja Bouw­mees­ter. Zij be­stuurt al­le me­dia- en com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len bij Flo­ra­Hol­land, zo­wel on- als of­fli­ne. Dat gaat van de com­mu­ni­ca­tie via in­ter­net,... Lees meer..

Va­ren in de rol van al­ge­meen di­rec­teur, Hes­ter Duur­se­ma, Bin­nen­vaart Lo­gis­tiek Ne­der­land 18/06/2015


Hes­ter Duur­se­ma is al­ge­meen di­rec­teur bij Bin­nen­vaart Lo­gis­tiek Ne­der­land (BLN) en op Eu­ro­pees ni­veau ver­vult zij de rol van se­cre­ta­ris-ge­ne­raal voor de Eu­ro­pe­se Schip­pers­or­ga­ni­sa­tie (ESO). "De bin­nen­vaart is be­hoor­lijk ge­slo­ten qua sec­tor en is daar­door min­der aan ver­an­de­ring on­der­he­vig. Drie jaar ge­le­den was de ver­zui­ling nog na­druk­ke­lijk aan­we­zig bin­nen de sec­tor. Men merk­te dat dit niet ef­fec­tief was. Er is toen een ini­ti­a­tief ge­start om met al­le par­tij­en tot één bran­che-or­ga­ni­sa­tie te ko­men. Dat was het... Lees meer..

Me­an­der door het le­ven naar de juis­te plek, Jo­ke Cu­pe­rus, Rijks­wa­ter­staat 11/06/2015

Jo­ke Cu­pe­rus werkt als Hoofd­in­ge­ni­eur-di­rec­teur bij Rijks­wa­ter­staat Oost-Ne­der­land. "Ik ben van ori­gi­ne he­le­maal geen in­ge­ni­eur, maar ju­rist. Rijks­wa­ter­staat was vroe­ger on­der­deel van het le­ger en ze droe­gen hier toen een uni­form. Mijn voor­gan­gers wa­ren vrij­wel al­le­maal in­ge­ni­eurs uit Delft. Toen ik in Oost-Ne­der­land start­te, wa­ren ze geen vrou­wen ge­wend en ze wa­ren het niet ge­woon dat men­sen van­uit de Ge­meen­te bij Rijks­wa­ter­staat aan de slag gin­gen. Bij aan­vang werd ik dan ook echt be­han­deld als een on­we­ten­de. Ik heb ze maar snel uit de droom ge­hol­pen."

Lees meer..
Een ei­gen­wij­ze en kleur­rij­ke pro­fes­sor, Chris­ta Boer, VU me­disch cen­trum 01/06/2015

Als vrouw car­ri­è­re ma­ken zit in mijn ge­nen. Mijn opa was bol­len­boer en stuur­de al zijn doch­ters naar een ho­ge­re op­lei­ding. Dit speel­de in de ja­ren '60 en dat was toen heel bij­zon­der. Mijn oma zet­te zich als vrouw al vroeg in bin­nen de ge­meen­schap, en was daar­mee erg voor­uit­stre­vend te noe­men. Ik heb me ei­gen­lijk la­ter pas ge­re­a­li­seerd wat voor een stoe­re oma ik had. Een mooi voor­beeld voor mij dus!

Lees meer..
Chef de Cui­si­ne & Chef de Ope­ra­ti­ons: een smaak­vol­le com­bi­na­tie! Jes­si­ca Mahn, Le Cor­don Bleu 21/05/2015

"Ik ben een half jaar aan het werk als Chief Ope­ra­ting Of­fi­cer van Le Cor­don Bleu In­ter­na­ti­o­nal", ver­telt Jes­si­ca Mahn aan B-el­le. Le Cor­don Bleu is hét be­drijf op het ge­bied van 'Cu­li­na­ry arts '. Het be­drijf fa­ci­li­teert we­reld­wijd op­lei­din­gen op het ge­bied van Gas­tro­no­mie, Hos­pi­ta­li­ty en Ma­na­ge­ment. Het be­drijf heeft zo'n 40 ves­ti­gin­gen en is een fa­mi­ly- ow­ned be­drijf. Het be­drijf is in de af­ge­lo­pen ja­ren heel snel ge­groeid. De rol van COO is een pit­ti­ge klus om­dat wij ope­ra­ti­o­neel al­les soe­pel wil­len la­ten ver­lo­pen én op... Lees meer..

De kracht van the­a­ter, Caro­li­ne Pie­ter­maat, Hof­plein Rot­ter­dam 11/05/2015

Caro­li­ne Pie­ter­maat is sinds mei 2013 ma­na­ging di­rec­tor van Hof­plein Rot­ter­dam. Hof­plein Rot­ter­dam is een Rot­ter­dam­se the­a­ter­in­stel­ling voor kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen. Hof­plein Rot­ter­dam is van niets uit­ge­bouwd naar een be­drijf met 250 me­de­wer­kers. Het werd tijd na 28 jaar tijd voor iets en ie­mand nieuws. We heb­ben in­mid­dels zo'n 5000 leer­lin­gen hier in de op­lei­ding zit­ten. Dit mooie 'huis' is door de ja­ren heen ont­staan. Op een ge­ge­ven mo­ment is het dan goed om met een fris­se blik naar die or­ga­ni­sa­tie te kij­ken en de brug te gaan slaan naar de toe­komst.

Lees meer..
If you can't ex­plain it sim­ply.., Ma­ri­an van Eck, Li­ber Dock 28/04/2015

"Ons be­drijf richt zich op een ni­che, het raak­vlak van ar­beids­recht en on­der­ne­mings­recht. Wij wer­ken hier al­leen met ad­vo­ca­ten, maar zoe­ken in­ten­sief de ver­bin­ding met niet-ju­ris­ten. De feed­back die we van de­ze men­sen krij­gen, neemt een na­druk­ke­lij­ke plek in bin­nen on­ze be­drijfs­voe­ring en ad­vi­se­ring". Aan het woord is Ma­ri­an van Eck, me­de-op­rich­ter en ei­ge­naar van het ha­gel­nieu­we be­drijf Li­ber Dock. Li­ber Dock richt zich op ver­an­der­tra­jec­ten die spe­len bin­nen ar­beids­or­ga­ni­sa­ties waar­bij de on­der­ne­mings­raad, vak­bon­den,... Lees meer..

Fee­ling voor re­le­van­te za­ken, Pa­tri­cia Zor­ko, Na­ti­o­na­le Po­li­tie 17/04/2015

"Op 17-ja­ri­ge leef­tijd ging ik naar de po­li­tie­aca­de­mie. Het was niet zo dat ik van jongs af aan bij de po­li­tie wil­de, dat niet. Ik was ge­ïn­te­res­seerd in werk dat iets be­te­ken­de voor de sa­men­le­ving en het liefst ook iets spor­tiefs en avon­tuur­lijks in zich had. Aan het woord is Pa­tri­cia Zor­ko, nu po­li­tie­chef van de lan­de­lij­ke een­heid van de na­ti­o­na­le po­li­tie. De lan­de­lij­ke een­heid is één van de 11 een­he­den van de na­ti­o­na­le po­li­tie. In to­taal wer­ken hier 5000 men­sen. In de­ze een­heid wor­den de spe­ci­a­lis­ti­sche ope­ra­ti­o­ne­le... Lees meer..

Han­den uit de mou­wen past bij mij, An­gèle Loo­m­ans, BDR Ther­mea 08/04/2015

An­gèle Loo­m­ans, Glo­bal Group HR di­rec­tor bij BDR Ther­mea is HR ver­ant­woor­de­lij­ke voor de groep me­de­wer­kers die in de top 100 zit­ten van dit be­drijf. Het is een be­drijf met 1,7 mil­jard om­zet en 6500 me­de­wer­kers. Haar af­de­ling is de HR af­de­ling van de Hol­ding en zij on­der­steunt de RvB. Haar ka­mer zit let­ter­lijk tus­sen de CTO, COO, CFO en CEO: mid­den tus­sen de lei­ding van het be­drijf. Haar werk be­treft HR, en or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie. "Ik word ook be­trok­ken bij de or­ga­ni­sa­tie in­rich­ting. Dat is ook nood­za­ke­lijk om mijn func­tie goed uit te... Lees meer..

Mijn hart ligt in on­der­ne­men en bou­wen, Ka­ren van der Zan­den, Oad 26/03/2015

Van­uit de oor­spron­ke­lij­ke ga­ra­ge stuurt Ka­ren als di­rec­teur het Twent­se be­drijf Oad aan. Met de bus­sen aan het ein­de van de gang staat ze mid­den­in de or­ga­ni­sa­tie. "Oad wordt in fei­te langs 2 as­sen aan­ge­stuurd. Ener­zijds van­uit de in­no­va­tie­ve as waar­bij wij naar bui­ten kij­ken en ener­gie los­ma­ken in het be­drijf van­uit die ex­ter­ne blik. De an­de­re as is die van om­zet en re­sul­ta­ten. Het is mijn rol om con­ti­nu te ba­lan­ce­ren tus­sen de­ze 2 as­sen", al­dus Ka­ren van der Zan­den. Met een ach­ter­grond bij KLM en Ca­nal Com­pa­ny voelt ze zich thuis is de reis­we­reld en kan ze het... Lees meer..