Latest articles
Vi­sie & Lef zijn be­pa­lend voor on­der­ne­mers­suc­ces, Dia­na Ma­troos, pre­sen­ta­tor 09/12/2014

Ie­de­re week is Dia­na Ma­troos te ho­ren op BNR met een nieuw, ei­gen pro­gram­ma, ZZP Ca­fé, en pre­sen­teert ze voor RTL: RTL Z, Edi­tie NL en RTL Nieuws. Dia­na is zelf­stan­dig pre­sen­ta­tor, in­ter­vie­wer, dag­voor­zit­ter en pre­sen­ta­tie­coach. Haar ac­ti­vi­tei­ten heb­ben al­le­maal met el­kaar te ma­ken: het gaat om wat men­sen be­weegt en zor­gen dat het ver­haal dat zij te ver­tel­len heb­ben op de bes­te ma­nier naar bui­ten komt. Dia­na is voor­al ge­ïn­te­res­seerd in on­der­ne­mers waar­bij zij op zoek gaat naar 'W­hat ma­kes them tick? '

Lees meer..
Strijd niet te­gen voor­be­stem­ming, An­gé­li­que van Gils, The Ma­kers 28/11/2014

An­gé­li­que van Gils is de 3e ge­ne­ra­tie uit de Van Gils fa­mi­lie (he­ren­mo­de, par­fum etc) en on­der­ne­mer in 'the Ma­kers' en 'Ca­fé Cos­tu­me'. In 2006 heeft ze Ca­fé Cos­tu­me met neef en nicht op­ge­richt om maat­werk voor he­ren­kos­tuums mo­ge­lijk te ma­ken, maar dan op een fas­hi­o­na­ble way. De term 'Ca­fé' re­fe­reert aan een me­nu­kaart op ba­sis waar­van je je keu­ze kunt ma­ken. De kle­ding die ver­vol­gens ge­maakt moet wor­den, wordt ver­zorgd door The Ma­kers met het mot­to: 'We ma­ke suits the way it suits you'. The Ma­kers is nu een be­drijf van 25 me­de­wer­kers in Ne­der­land en 1000 in Ma­rok­ko en... Lees meer..

Jui­chen­de gas­ten ma­ken mij blij, Sou­ad El Ham­da­oui, Eu­ro­mast 18/11/2014

Sou­ad el Ham­da­oui is eind­ver­ant­woor­de­lij­ke voor de Eu­ro­mast. De Eu­ro­mast is 365 da­gen per jaar ge­o­pend en ver­wacht dit jaar 430.000 gas­ten te ont­van­gen. Er wer­ken 100 men­sen. Als di­rec­teur van Eu­ro­mast Ho­re­ca BV te Rot­ter­dam fo­cust zij zich op de com­mer­ci­ë­le en fi­nan­ci­ë­le ac­ti­vi­tei­ten: ver­ko­pen van toe­gang, ho­re­ca en lo­gies naast fees­ten en par­tij­en. Al­les draait om het be­le­ven van de Eu­ro­mast: van ho­tel­over­nach­tin­gen tot ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten, van pro­duct­pre­sen­ta­ties tot di­ners in de bras­se­rie.

Lees meer..
Maak niet de­zelf­de fout met meer zelf­ver­trou­wen, Maartje Swen­nen, a.s.r. 30/10/2014

Maartje Swen­nen is arts, werkt bij a.s.r. Ne­der­land als se­ni­or be­leids­ad­vi­seur Zor­gin­koop en pro­mo­veert op dit mo­ment aan het Ju­li­us Cen­trum, on­der­deel van het Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum Utrecht (UMC Utrecht). Haar proef­schrift gaat over Evi­den­ce Ba­sed Me­di­ci­ne. Zij fo­cust zich hier op de vraag waar­om art­sen wis­se­lend ge­bruik ma­ken van de be­schik­ba­re me­disch-we­ten­schap­pe­lij­ke ken­nis.

Lees meer..
So­ci­al Me­dia is niet eng, Je­anet Ba­t­hoorn, Get So­ci­al Ne­der­land 22/10/2014

Je­anet Ba­t­hoorn is Di­rec­teur van Get So­ci­al Ne­der­land en on­der­ne­mer van het eer­ste uur op het ge­bied van So­ci­al Me­dia. Ooit be­gon­nen met Lin­kedIn trai­nin­gen, heeft ze nu het he­le spec­trum van so­ci­al me­dia in haar por­te­feuil­le en geeft ze trai­nin­gen en le­zin­gen. Daar­naast is ze au­teur en heeft ti­tels op haar naam als Get So­ci­al in Bu­si­ness & Pin­te­rest voor za­ke­lijk ge­bruik

Lees meer..
Neem ri­si­co te­gen mid­del­ma­tig­heid. Mar­jo­lijn Bont­huis, ECP 08/10/2014

Mar­jo­lijn Bont­huis werkt bij ECP, plat­form voor de In­for­ma­tie­Sa­men­le­ving en is daar ad­junct-di­rec­teur. ECP is een pu­bliek-pri­va­te on­der­ne­ming, heeft 150 be­drij­ven als deel­ne­mer en is ooit ont­spro­ten aan het brein van de toen­ma­li­ge mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken, Hans Wij­ers, en de oud-voor­zit­ter van VNO NCW Hans Blan­kers. Dit ge­beur­de in de tijd van de op­komst van e-com­mer­ce, de over­tui­ging was dat dat voor een land als Ne­der­land zeer be­lang­rijk zou wor­den...en dat is nu 17 jaar ge­le­den.

Lees meer..
Vecht te­gen bi­ki­ni­vi­sie. Ca­ther­i­ne van Heest, Ca­re for Wo­men 01/10/2014

Ca­ther­i­ne is ini­ti­a­tief­ne­mer van Ca­re for Wo­men en daar­naast pi­o­nier in de zorg. Ze wil blij­ven ver­nieu­wen en een bij­dra­ge le­ve­ren aan de kwa­li­teit van de ge­zond­heids­zorg als het gaat om vrou­wen. De ba­sis van het be­drijf is vrouw­spe­ci­fie­ke zorg, ge­richt op hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen. Op meer dan 100 ves­ti­gin­gen in Ne­der­land hel­pen Ca­re for Wo­men spe­ci­a­lis­ten vrou­wen met hor­mo­na­le pro­ble­men zo­als PMS, zwan­ger­schap en de over­gang. De dien­sten wor­den veel­al door zorg­ver­ze­ke­raars ver­goed, zon­der dat een ver­wij­zing van een... Lees meer..

Re­sul­taat is iets an­ders dan suc­ces. Li­li­an van Ach­ter­berg, Gi­ra­sol 01/10/2014

Li­li­an leidt Gi­ra­sol Na­tu­ral Pro­ducts B.V., een pro­duc­tie­be­drijf voor ver­zor­gen­de cos­me­ti­ca en voe­ding­sup­ple­men­ten. Haar klan­ten vindt ze in het bu­si­ness to bu­si­ness ka­naal zo­als merk­ei­ge­na­ren en de cos­me­ti­ca-in­du­strie. "We zijn goed in klein zijn". We kun­nen pro­duc­ten ma­ken die nie­mand an­ders ècht goed kan ma­ken en ook nog op een ver­ant­woor­de ma­nier. Zeep ma­ken is niet las­tig, wel ze­pen die iets ex­tra's doen voor con­su­ment. 

Lees meer..
Do it on­ce, do it right. Lin­da Breur, Breur Groot­han­del voor In­du­strie 29/09/2014

Lin­da is Di­rec­teur bij Breur, Groot­han­del voor Bouw en In­du­strie, een fa­mi­lie­be­drijf dat ooit be­gon met le­ve­ring van ij­zer­wa­ren aan par­ti­cu­lie­ren. "We le­ve­ren ge­reed­schap­pen, werk­kle­ding, hang & sluit­werk en be­ves­ti­gings­ma­te­ri­a­len. On­ze kracht is dat we al­les voor klant doen. Zo le­ve­ren we niet al­leen ma­te­ri­a­len maar zor­gen we voor kop­pe­len van ICT sys­te­men zo­dat de klant van­uit zijn sys­teem kan be­stel­len maar ook ge­mak­ke­lijk al­les kan te­rug­vin­den."

Lees meer..