De­len wat je doet, doet er­toe! Mar­ry de Gaay Fort­man

Mar­ry de Gaay Fort­man is ad­vo­caat-part­ner bij Hout­hoff. Zij is be­trok­ken bij pu­bliek-pri­va­te vraag­stuk­ken en ge­spe­ci­a­li­seerd in eco­no­misch pu­bliek­recht en gover­nan­ce. Daar­naast is zij voor­zit­ter van Stich­ting Top­vrou­wen. In die rol wil zij graag board rea­dy vrou­wen zicht­baar ma­ken voor een func­tie in de be­stuurs­ka­mer van het be­drijfs­le­ven in Ne­der­land. Hier­voor zijn in de da­ta­ba­se in­mid­dels meer dan 1.300 top­vrou­wen op­ge­no­men.

TEKST: Jorissa Neutelings - 21/11/2017
Zicht­baar ma­ken is iets an­ders dan op de voor­grond tre­den

Een rode draad door mijn carrière is dat het belangrijk is dat je omgeving ziet wat je doet zonder dat je dit bewerkstelligt door een dadingsdrang die gepaard gaat met ellebogen werken. Een tweede lijn in je werkend leven is namelijk altijd dat je verder komt doordat je kan verbinden, kan samenwerken en kan leren van kritiek. Deze lijn gaat niet goed samen met een persoon die voortdurend bezig is om op de voorgrond te treden. Op de voorgrond treden is in mijn ogen dan ook iets totaal anders dan zichtbaar maken wat je doet. Zichtbaar maken wat je doet is genuanceerder. Het is die nuancering die het effectief maakt. Het kunnen hele kleine dingen zijn die het helder maken waar je voor staat.

Van 9 tot 5 in plaats van 5 tot 9

Zichtbaar zijn als vrouw in een wereld die gedomineerd wordt door mannen betekent dat je in staat bent om de juiste momenten uit te kiezen om jezelf te presenteren. Zo heb ik aan den lijve ondervonden bij het jaarevent 2016 van Topvrouwen.nl dat vrouwen anders netwerken dan mannen. Daar waar de mannen aan het einde van de bijeenkomst nog na willen praten en tot verbinding willen overgaan aan de bar, doen de vrouwen dat gedurende het programma. Zij gaan daarna vaak weg zodat ze nog even hun mails weg kunnen werken en dergelijke. Dat is echt een gemiste kans. Hieruit blijkt dat vrouwen werken van 9 tot 5 en mannen van 5 tot 9. De tweede dag van het Topvrouwen-event heb ik vrouwen gewezen op het belang om te blijven en de gemiste kans als ze dat niet deden. Zij bleven uiteraard vrij om te gaan of te blijven, maar hierdoor merkte ik dat veel vrouwen dit effect van hun eigen handelen nooit zo hadden bekeken. Veel vrouwen zijn toen ook gebleven met mooie contacten als resultaat. Hiermee wil ik aangeven dat heel veel zichtbaarheid afhangt van de dingen waar je 'ja' tegen zegt terwijl je in eerste instantie 'nee' denkt.

Zicht­baar­heid hangt af van de din­gen waar je 'ja' te­gen zegt ter­wijl je in eer­ste in­stan­tie 'nee' denkt!

Open­heid over je in­te­res­ses cre­ëert kan­sen

Om erachter te komen welke momenten belangrijk waren voor mijn zichtbaarheid, heeft het mij geholpen dat ik weet dat ik van uitdagingen houd. Dat maakt dat ik van origine wat meer kenbaar maak wat ik wil. Hierdoor maak ik niet per se meteen zichtbaar wat ik kan, maar geef ik aan dat ik nieuwsgierig ben en breed geïnteresseerd. Zo heb ik in de eerste ondernemingsraad van Houthoff gezeten. Het was absoluut niet zo dat ik al sinds jaar en dag in de OR terecht wilde komen. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat ik daarvoor werd gevraagd. Ik ben nog steeds heel erg geïnteresseerd in de hele organisatie en niet alleen maar in mijn eigen team. Mijn openheid heeft er in die zin toe geleid dat er meer op mij af komt dan als ik van nature wat geslotener zou zijn.

Ge­bruik de pro­fes­si­o­na­li­teit van een si­tu­a­tie

Als je mij vraagt hoe ik dat 'bonden' met mannen vorm geef, dan is het antwoord daarop dat ik gebruik maak van de professionaliteit van een situatie. Als je in een zakelijke omgeving bent mag je vertellen wat je zakelijke gezien bezighoudt. Wanneer je naar een bijeenkomst gaat over een bepaald topic, zorg er dan voor dat je daarover mee kan praten. Bereid je voor. Wanneer je op de bijeenkomst bent, stap je op mensen af en ga je het gesprek aan. Je kunt je alleen zo opstellen als je jezelf serieus neemt in het werk dat je doet. Als je naast deze professionele bonding ook nog blijft op een borrel, dan kan je in die setting aangeven wie je als persoon bent. Jouw opstelling in beide gremia maken zichtbaar wie je als zakenvrouw bent en dat blijft hangen!

Als je in een za­ke­lij­ke om­ge­ving bent mag je al­tijd ver­tel­len wat je za­ke­lij­ke ge­zien be­zig­houdt.

Za­ken doe je voor­al na het werk

The subt­le art of not gi­ving a fuck!

Ik heb me uiteraard laten inspireren door anderen, maar eigenlijk vind ik het belangrijker dat je je eigen kompas ontwikkelt en je eigen koers vaart. Eén waarheid bestaat niet, net zomin als dat er één bedrijfscultuur bestaat. Verschillende waarheden én bedrijfsculturen leren kennen helpt je om te gaan met situaties die je niet had verwacht. Je leert veel van deze verschillende gremia. Iedere setting vraagt om een andere presentatie en een andere manier om doelen te bereiken. Een goede leestip in dit kader is het boek 'The subtle art of not giving a fuck'. In dit boek wordt o.a. beschreven dat je het meeste leert van de situaties die je tegen bent gekomen én hoe je daar vervolgens mee om bent gegaan. Door problemen op te lossen en zaken aan te pakken kom je verder. Als je in de top van een bedrijf werkzaam bent is het noodzakelijk dat je dichtbij je eigen waarden kunt blijven. Het gevoel van 'I don't give a fuck, want ik vertrouw op mijn manier', helpt je om te slagen en om gelukkig te blijven in je rol. Ik denk weleens dat mannen dit gevoel meer van nature hebben dan vrouwen. Vrouwen moeten vaak eerst een flinke tegenslag hebben overwonnen voordat zij in dit gevoel kunnen stappen. Uit het feit dat ze die tegenslag overwonnen hebben, putten ze kracht. Ik heb gezien dat zo'n vrouw vanaf dát moment succesvol is op een manier die niet gespeeld is of haar téveel energie kost.

Pri­vé en za­ke­lijk voor je doe­len gaan

Drie maanden na het zwangerschapsverlof van mijn jongste zoon werd ik gevraagd om managing partner te worden bij Houthoff. Die vraag had ik op dat specifieke moment niet verwacht. Eén van mijn belangrijkste principes was dat ik in het eerste levensjaar gewoon thuis zou zijn 's avonds. Echter, toen ik de vraag kreeg, wist ik wel dat ik het zou doen. Ik realiseerde me dat ik nu het vertrouwen had en dat dit dus het moment was om te beginnen in die rol. Wat ik wel moeilijk vond is dat ikniet veel thuis zou zijn.  Gelukkig realiseerde ik me óók dat ik managing partner op mijn manier kon zijn. Ik bedacht me dat ik het kon organiseren om én een goede invulling te geven aan de managing partnerrol en ook thuis een goede rol kon blijven vervullen.

Een hel­pend net­werk helpt

Ik besefte dat ik het wel ging fiksen, maar dat alleen maar kon met hulp van anderen. Ik heb een helpend netwerk om mij heen gecreëerd en daarbij gold voor mij dat ik een groot deel van de zorg uit handen gaf, maar de verantwoordelijkheid niet. Als je je laat leiden door angst dan gaan mooie kansen aan je voorbij.  Ik heb uiteraard wel het geluk gehad dat alles goed is gegaan. Ik ben gezegend met gezonde kinderen. Maar mocht er iets gebeurd zijn met hen, dan hoef je geen seconde na te denken over wat ik dan zou doen. Mijn gevoel is een heel duidelijke richtingaanwijzer. In mijn geval was het zo'n duidelijk gevoel dat ik 'ja' moest zeggen tegen deze kans. Dat gevoel helpt mij bij het doorzetten en uiteindelijk de knoop door te hakken om de uitdaging aan te gaan.

Al­tijd din­gen doen die ik niet eer­der heb ge­daan

Zo lang ik gezond, sterk en energiek ben wil ik dingen blijven doen die ik niet eerder heb gedaan. Zo heb ik recent de handelsmissie naar Italië, parallel aan het Staatsbezoek, geleid. Dat was best een klus en ik ben trots dat het een geslaagde missie was. Voor het eerst was 40% van de deelnemende ondernemers vrouw. En ook hebben we aandacht kunnen genereren voor de positie van vrouwen in internationaal verband door het organiseren van een CEO round table met Nederlandse en Italiaanse topvrouwen.

Ik zal altijd op dingen afstappen waar ik in eerste instantie een beetje pijn van in mijn buik krijg. Dan blijkt als ik ermee bezig ben waardevol te zijn  Ik kan je niet zeggen wat ik als specifieke ambitie of droom heb anders dan dit. Ik zal altijd open blijven staan om iedere dag iets nieuws te leren en ik hoop dat ik daar nog lang toe in staat zal blijven.

Co­me for­ward!

Als laatste wil ik natuurlijk afsluiten met de volgende oproep: willen alle board ready topvrouwen zich aanmelden in de database bij topvrouwen.nl

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Jacques A. de Bot - zondag 27 augustus 2017 15:15

  Mooi artikel, fijn om te lezen! Reageer

  • redactie B'Elle Jorissa - zondag 27 augustus 2017 19:26

   Dank Jacques voor je reactie.

 • Yolanda Eijgenstein - zaterdag 26 augustus 2017 18:06

  Leuk, puur, makkelijk leesbaar interview, Marry. En erg mee eens. Geef momenteel ook als kadootje vaak het boek van Manson: The Suble Art of Not Giving a F*ck. Eerste hoofdstuk is ietwat Amerikaans, maar als je daar doorheen leest, geeft het precies die inzichten die je net weer bewuster maken van hoe vaak je als mens (man en vrouw) met zaken bezig bent die niet relevant zijn. En de vraag is: wil je dat? Want het kan anders. Reageer

  • Redactie B'Elle Jorissa - zondag 27 augustus 2017 19:27

   Beste Yolanda, dank voor jouw aanvulling. Nu ga ik het boek zeker lezen want ik kan ook nog wel wat zinloze zaken kwijt..