Latest articles
On­der­ne­men­de vi­si­o­nair, Ma­ri­lou van Gol­stein Brou­wers, Tri­odos 31/10/2016

Ma­ri­lou van Gol­stein Brou­wers, nu al­ge­meen di­rec­teur van Tri­odos In­vest­ment Ma­na­ge­ment, wou vroe­ger arts wor­den en dan aan de slag gaan in ont­wik­ke­lings­lan­den. Een an­de­re wens was om de so­ci­a­le aca­de­mie te gaan vol­gen om iets aan de on­recht­vaar­dig­heid in de we­reld te doen. “Mijn va­der vond ech­ter dat ik meer met mijn in­tel­lect moest gaan doen, daar­om ben ik uit­ein­de­lijk be­drijfs­eco­no­mie gaan stu­de­ren in Rot­ter­dam. 

Lees meer..
Daad­kracht en Gründ­lich­keit! An­nie Grui­sen 07/10/2016

Oud-di­rec­teur van Spi­do Rond­vaar­ten, An­nie Grui­sen, ge­bruikt in haar ad­vie­zen al­le in­zich­ten die zij in haar be­wo­gen werk­za­me le­ven heeft op­ge­daan en be­ge­leidt di­ver­se pro­jec­ten bin­nen de stad Rot­ter­dam. Dit doet ze nu van­uit haar ei­gen ad­vies­bu­reau. Door haar op­lei­ding, ach­ter­grond en bre­de in­te­res­se heeft zij ken­nis en er­va­ring in mar­ke­ting, fi­nan­ci­ën, ca­te­ring, or­ga­ni­sa­tie­kun­de, ta­len, re­gel­ge­ving en tech­nisch-nau­ti­sche as­pec­ten van de ha­ven­bran­che. “Ik wil graag iets voor de ha­ven of voor de stad Rot­ter­dam kun­nen... Lees meer..

Streef ge­lij­ke kan­sen na, Mo­nic Zents, EY 12/09/2016

“Als dat quo­tum op­le­vert dat er voor vrou­wen of niet-wes­ter­se al­loch­to­nen een ge­lij­ke kans op een top­po­si­tie ont­staat, dan moet je dat mid­del ge­brui­ken!”, al­dus Mo­nic Zents, di­rec­tor Di­ver­si­ty & In­clu­si­ve­ness Be­ne­lux bij EY. “Ik heb er­va­ren dat een head­hun­ter ex­pli­ciet werd ge­vraagd om ge­schik­te vrou­we­lij­ke kan­di­da­ten aan te le­ve­ren voor een CFO func­tie bij een gro­te mul­ti­na­ti­o­nal. Ver­vol­gens werd er een lijst aan­ge­le­verd met een aan­tal vrou­wen die niet vol­de­den aan het pro­fiel. Door de be­tref­fen­de head­hun­ter werd ver­vol­gens... Lees meer..

Kan­sen in men­sen ver­bin­den aan ar­beids­kan­sen, Ma­de­lei­ne Bun­ders, Pan­tar 19/08/2016

Ma­de­lei­ne Bun­ders is ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur bij Pan­tar, ar­beids­ont­wik­kel­be­drijf en de or­ga­ni­sa­tie die van ouds­her uit­voe­ring geeft aan de so­ci­a­le werk­voor­zie­ning in de ar­beids­markt­re­gio Am­ster­dam. “Er wer­ken hier mo­men­teel on­ge­veer 3.500 men­sen. De wet op de so­ci­a­le werk­voor­zie­ning (Wsw) be­staat ech­ter niet meer. De­ze wet­ge­ving is sinds 1 ja­nu­a­ri 2015 ver­van­gen door de par­ti­ci­pa­tie­wet. Dat be­te­kent dat de groep die hier van ouds­her zit, lang­zaam­aan af­neemt. Pan­tar moet zich door de­ze ver­an­de­ren­de... Lees meer..

Van in­ten­sief naar in­tens, An­ne­mie­ke Nij­hof, Tauw Group 19/07/2016

In 2012 kwam ik na 14 jaar te­rug bij Tauw. In sep­tem­ber van dat jaar heb ik de lei­ding over­ge­no­men. Om­dat we diep in de ro­de cij­fers do­ken was dat een moei­lijk jaar. Re­or­ga­ni­se­ren, kos­ten­be­spa­rin­gen door­voe­ren, ver­trou­wen te­rug­win­nen of op­wek­ken bij klan­ten en ban­ken be­hoor­den toen­ter­tijd tot mijn da­ge­lijks werk. Er was geen spra­ke van een rus­ti­ge start. Er moest zo­veel ge­beu­ren. Ik ben daar­om di­rect ge­start met aan­pak­ken. Dat voel­de als mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid. Ik kon niet eerst even van een af­stand kij­ken wat er te doen viel, maar wil­de di­rect aan de slag. Van­af het be­gin... Lees meer..

Het eni­ge dat moet is je­zelf zijn, Me­ta Marz­gui­oui, Uca­re Ca­reer So­lu­ti­ons 08/07/2016

Wij hel­pen or­ga­ni­sa­ties en in­di­vi­du­en op een re­sul­taat­ge­rich­te wij­ze met hun loop­baan­vraag­stuk­ken. On­ze klan­ten zijn be­drij­ven die bij­voor­beeld met een re­or­ga­ni­sa­tie te ma­ken krij­gen. Uca­re be­ge­leidt dan de men­sen die hun baan ver­lie­zen bij het vin­den van een nieu­we func­tie bin­nen of bui­ten de be­tref­fen­de or­ga­ni­sa­tie. Uca­re Ca­reer So­lu­ti­ons is een in­ter­na­ti­o­na­le HR dienst­ver­le­ner. “Wij hou­den ons be­zig met dien­sten in het bre­de spec­trum van mens, werk en or­ga­ni­sa­tie, zo­als out­pla­ce­ment,... Lees meer..

On­der­ne­men èn wijn ver­bindt, Se­nay Oz­de­mir, Hou­se of Red&Whi­te 30/05/2016

Se­nay Öz­de­mir is in­ter­na­ti­o­naal jour­na­list, PR- en Me­dia-ex­pert en se­ri­al en­tre­pre­neur. Ze on­der­neemt ei­gen­lijk al zo lang ze zich kan her­in­ne­ren. "“Het on­der­ne­mer­schap zat al vroeg in mij. Ik kom uit een ge­zin met 6 kin­de­ren. We woon­den in Dord­recht naast een ver­zor­gings­te­huis. Ie­de­re dag kwa­men daar veel ou­de­re men­sen naar bui­ten die slecht ter been wa­ren. Ik droeg hun bood­schap­pen­tas­sen dan naar bin­nen en hielp hen met klei­ne an­de­re ta­ken. Al snel ont­stond het idee om voor de­ze men­sen bood­schap­pen te gaan doen. Sa­men met mijn zus ben ik ie­de­re za­ter­dag langs de... Lees meer..

Col­le­ga's wor­den part­ners, Sa­rah Lam­mers & El­ke Thijs­sen, Lam­mersT­hijs­sen 10/05/2016

Sa­rah Lam­mers is in­mid­dels 10 jaar ad­vo­caat. Ze is haar car­ri­è­re be­gon­nen bij een mid­del­groot kan­toor in Rot­ter­dam. Na een aan­tal ja­ren ver­huis­de ze te­rug naar Bra­bant. “Te­rug naar het nest, zeg ik al­tijd” In 2009 ben ik op een Bra­bants kan­toor gaan wer­ken waar ik mij ben gaan spe­ci­a­li­se­ren in het ar­beids­recht. Ik werk­te daar vrij in­ten­sief sa­men met El­ke. Op een ge­ge­ven mo­ment kwam ik op een punt waar­bij ik mij af ging vra­gen wat voor toe­komst ik wil­de en hoe ik mijn ei­gen vi­sie op de ad­vo­ca­tuur vorm zou gaan ge­ven. El­ke en ik heb­ben al­tijd erg op één lijn ge­ze­ten qua vi­sie en aan­pak en... Lees meer..

Bloei­end be­drijf kost tijd, Ber­na­det­te Bij­man, Ru­bens Kwe­ke­rij­en 24/04/2016

Ber­na­det­te Bij­man-Kroon is ei­ge­naar van een chry­san­ten­kwe­ke­rij in Heer­hugo­waard. “Ik ben op­recht trots om vol­gens mij de eni­ge vrou­we­lij­ke on­der­ne­mer in de glas­tuin­bouw te zijn die al­leen een kwe­ke­rij runt. Er zijn wel an­de­re vrou­wen werk­zaam in de­ze bran­che, maar zij doen het sa­men met een part­ner, fa­mi­lie­lid of zit­ten in een ma­na­ge­ment­rol en dra­gen niet de vol­le­di­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het be­drijf”.

Lees meer..