On­der­ne­men­de vi­si­o­nair, Ma­ri­lou van Gol­stein Brou­wers, Tri­odos

Ma­ri­lou van Gol­stein Brou­wers, nu al­ge­meen di­rec­teur van Tri­odos In­vest­ment Ma­na­ge­ment, wou vroe­ger arts wor­den en dan aan de slag gaan in ont­wik­ke­lings­lan­den. Een an­de­re wens was om de so­ci­a­le aca­de­mie te gaan vol­gen om iets aan de on­recht­vaar­dig­heid in de we­reld te doen. “Mijn va­der vond ech­ter dat ik meer met mijn in­tel­lect moest gaan doen, daar­om ben ik uit­ein­de­lijk be­drijfs­eco­no­mie gaan stu­de­ren in Rot­ter­dam. 

TEKST: Jorissa Neutelings - 31/10/2016
Gap tus­sen fi­nan­ci­ë­le markt en de ech­te we­reld In­tern con­flict

Mijn eerste baan was bij Cargill. De wereld van de commodity trading leerde mij veel over de internationale handelsstromen en voedselproductie. Wat mij ging tegen staan was de veelal slechte positie van de boeren in dit geheel. Het werd tijd voor een andere organisatie. Ik kwam toen in de financiële dienstverlening terecht. Ik startte bij een bank als vermogensbeheerder van particuliere vermogende klanten en kleine pensioenfondsen. Dit werk vond ik leuk en ging mij goed af, ook al had ik nagenoeg geen ervaring. Mijn intuïtie hielp mij bij het aanvoelen van marktbewegingen en dat maakte me succesvol in dit vak”. Maar ik realiseerde me ook steeds meer dat er een enorme gap was tussen de financiële markten en de ‘echte’ wereld. Mijn sociale hart raakte in conflict met hetgeen waar ik me dagelijks mee bezig hield. De wens om echt iets te doen aan maatschappelijke problemen bleef. Het aanpakken van deze problematiek had echter helemaal geen plek in mijn werkend bestaan. De vraag rees wat ik dan voor werk zou kunnen doen. Ik voelde er niet veel voor om bijvoorbeeld over te stappen naar een goede-doelen stichting en wilde graag in het bedrijfsleven werkzaam blijven.

Ik wou vroe­ger arts wor­den en aan de slag gaan in ont­wik­ke­lings­lan­den

Een jaar vrij om de per­fec­te match te vin­den Volg je hart, ge­bruik je hoofd

Om te bedenken wat mijn vervolgstap zou gaan zijn, heb ik een jaar vrij genomen. In dit jaar heb ik o.a. vrijwilligerswerk gedaan voor de vereniging van biologisch-dynamische landbouw. Mede via dit werk kwam ik in aanraking met Triodos Bank. Het was toen nog een piepkleine bank waar zo’n 20 mensen werkten. Wat zij wilden veranderen in de financiële wereld, sprak mij enorm aan. Triodos Bank bleek de perfecte match tussen ondernemen en het verbeteren van de wereld om mij heen. En na 25 jaar waarin er veel ontwikkeld is en we naar meer dan 1200 medewerkers zijn gegroeid, voelt dat nog steeds zo!

Het hart van het fi­nan­ci­ë­le sys­teem moet ver­an­de­ren Lan­ge ter­mijn winst voor ie­der­een

Het hart van het financiële systeem moet veranderen; van focus op korte termijn winst naar waarde-creatie op lange termijn. Bij Triodos Bank zien we geld als middel om maatschappelijke verandering te realiseren. Met onze investeringen dragen we bij aan het verbeteren van de wereld om ons heen We financieren uitsluitend organisaties en bedrijven die bijdragen aan een duurzamere samenleving. Van biologische boeren, windparken, culturele instellingen en duurzaam vastgoed tot microfinancieringsinstellingen en duurzame energie en landbouw in ontwikkelingslanden. Triodos wil hiermee een voorbeeld zijn voor hoe het financiële systeem kan functioneren. Via investeringen kunnen we ook bijdragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ zoals die vorig jaar door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Dit zouden meer investeerders en banken moeten omarmen.

Be­wust om­gaan met geld Geld als mid­del?

Hoewel steeds meer mensen bewuster gaan consumeren, blijft het fenomeen ‘geld’ lastig in onze wereld. Mensen zijn zich meer dan ooit bewust van de herkomst van hun aankopen en de vraag naar fair-trade of biologische producten neemt enorm toe. Maar als het gaat om investeren wordt toch nog vaak naar het hoogst mogelijke financiële rendement gezocht, zonder zich af te vragen hoe dat rendement eigenlijk wordt ‘verdiend’. Het merendeel van de mensen realiseert zich niet waar dat geld vandaan komt of welke instituties in stand worden gehouden door de geldstromen waar zij onderdeel van zijn. Pas wanneer iemand veel geld heeft verdiend, dan start vaak pas het bewustzijn dat hij of zij daar ‘goede’ dingen mee wil doen. Binnen Triodos Bank zien we geld als middel, niet als doel en gaat het bij investeren altijd om de sociale of milieu-impact die we willen realiseren naast het financiële rendement. Dat zou wat ons betreft ook meer de standaard moeten worden.

Pas wan­neer ie­mand veel geld heeft ver­diend, start vaak pas het be­wust­zijn dat hij of zij daar ‘goe­de’ din­gen mee wil doen.

Cre­ëer een om­ge­ving waar­in je kunt le­ren In­no­va­tie on­der re­gel­druk

Binnen de financiële wereld is het tegenwoordig lastiger dan ooit om nieuwe manieren van werken te introduceren. We hebben door de financiële crisis te maken gekregen met een enorme regeldruk en het lijkt soms alsof het systeem volkomen vast aan het lopen is. Om binnen deze context innovatief te zijn is best een uitdaging. Voor kleinschaligere initiatieven zie je dat crowdfunding helpt om dergelijke nieuwe initiatieven te financieren. De vraag is hoe dit fenomeen zich gaat ontwikkelen. Blijven banken en crowdfundplatformen gescheiden opereren of wordt die nieuwe manier van financieren, waarbij mensen direct betrokken zijn bij bedrijven en projecten, meer geïnstitutionaliseerd? Dat is spannend en interessant om te volgen en aan bij te dragen. Binnen Triodos hebben we vaak geïnnoveerd via andere rechtsvormen. We werken bijvoorbeeld met stichtingen waarbinnen je meer risico kan lopen en waardoor we de financiering van nieuwe maatschappelijke initiatieven kunnen uittesten. Je moet een omgeving creëren waarbinnen je fouten kan maken, kan leren, waardoor je vervolgens kan beslissen of je er wel of niet iets mee gaat doen.

Hard wer­ken voor iets dat je in­spi­reert is veel mak­ke­lij­ker dan hard te wer­ken voor iets dat je niet mo­ti­veert

Luis­ter naar wat je hart je in­geeft Hoop­vol­le toe­komst

Wat mij geholpen heeft in het vinden van een goede werkomgeving, is dat ik altijd goed heb geluisterd naar wat mijn hart me ingaf. Dat klinkt erg cliché, maar voor mij is dit wel de manier geweest om te vinden wat ik zocht. Uiteindelijk word je succesvol door hard te werken. Echter, hard te werken voor iets dat je inspireert is veel makkelijker dan hard te werken voor iets dat je niet motiveert. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk. Ik zie het graag als mensen kansen pakken en daarbij uit hun comfortzone stappen om te bekijken of die nieuwe omgeving beter bij hun idealen past. Ik zie dit gelukkig steeds meer om mij heen gebeuren. Er komen steeds meer MKB bedrijven die maatschappelijke doelen nastreven en ook sommige grote multinationals zijn aan het kijken zijn hoe ze nieuwe denkbeelden en andere manieren van werken als inspiratie kunnen gebruiken om maatschappelijk meer relevant en duurzaam te worden. Er is echt een kentering gaande. Ik ben hoopvol voor wat betreft de toekomst!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • de Lint Willemijn - vrijdag 4 november 2016 09:04

  Geld is nog altijd een brandstof voor verandering en voor groei. De vraag is wat je wilt laten groeien? Bij iedere euro die je uitgeeft, investeert, geeft je een stukje sturing aan een ontwikkeling. Daar moeten we ons allemaal van bewust zijn. Triodos helpt met hun visie mee om vanuit ondernemerschap de wereld een beetje beter te maken. Chapeau! Ik steun jullie van harte! Reageer

  • Redactie B-Elle.nl - zondag 27 november 2016 21:00

   Bedankt Willemijn voor je mooie reactie! Blijf vooral investeren.

 • Tineke Stel - dinsdag 8 november 2016 10:44

  Inspirerend verhaal! Sluit mooi aan op mijn nieuwe businessplan waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan. En misschien doet Triodos dat ook wel :-) Reageer

  • Redactie B-Elle.nl - zondag 27 november 2016 21:01

   Dag Tineke, ik zou het gewoon proberen. Nee heb je, maar het kan zo maar ja zijn