Latest articles
Werk met open vi­zier, Fleur van Brug­gen, Uni­lever 10/04/2016

Fleur is Com­mu­ni­ca­ti­ons Di­rec­tor bij Uni­lever Be­ne­lux. Zij is ver­ant­woor­de­lijk voor de Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­tie ge­richt op de re­pu­ta­tie van Uni­lever. Ze houdt zich be­zig met de be­richt­ge­ving in de me­dia, maar ad­vi­seert ook de mar­ke­teers bin­nen Uni­lever over het juist en een­dui­dig ver­woor­den van het cor­po­ra­te deel van de di­ver­se mer­ken. Geen dag is bij mij het­zelf­de. De ene dag zit ik in ge­sprek met NGO'’s en sta­ke­hol­ders over zout­re­duc­tie in pro­duc­ten. De an­de­re dag ben ik voor­al be­zig met me­dia- en merk­za­ken. Vrij­wel da­ge­lijks word ik... Lees meer..

Een aan­ge­pas­te Ame­ri­kaan, An­ne Loui­se Metz, In­ter­t­rust 15/03/2016

An­ne Loui­se is Di­rec­tor of In­ves­tor Re­la­ti­ons, Mar­ke­ting and Com­mu­ni­ca­ti­ons bij In­ter­t­rust. Zij stuurt een team van pro­fes­si­o­nals aan die zich be­zig hou­den met o.a. Fi­nan­ci­al Com­mu­ni­ca­ti­ons, Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­ti­ons, Mar­ke­ting Com­mu­ni­ca­ti­ons, Events en Govern­ment Af­fairs. In­ter­t­rust ope­reert in­ter­na­ti­o­naal en is in 26 lan­den aan­we­zig met 37 kan­to­ren. “Sa­men bren­gen we in kaart wie de sta­ke­hol­ders zijn in de maat­schap­pij voor In­ter­t­rust. De­ze ‘tar­get au­dien­ce’ be­treft par­tij­en die... Lees meer..

The ame­ri­can dream, Lie­ke Sche­pers, Rand­stad 29/02/2016

Lie­ke Sche­pers is di­rec­teur bij Rand­stad voor de re­gi­o'’s Oost en West en staat aan de voor­avond van haar be­noe­ming in de di­rec­tie bij Yacht. “We wer­ken met 6 re­gio’'s bij Rand­stad, dus mijn ge­bied be­slaat één der­de van Ne­der­land. Ik ben ver­ant­woor­de­lijk voor al­le klan­ten, al­le ves­ti­gin­gen, al­le flex­wer­kers die on­der het uit­zend­bu­reau val­len en voor mijn ei­gen me­de­wer­kers die al het werk ver­zet­ten. “Als je al­les af­pelt tot de kern, dan gaat het er­om dat mijn klan­ten (de be­ta­len­de be­drij­ven én de flex­wer­ker) te­vre­den zijn en mijn team en ik er­voor zor­gen dat wij die te­vre­den­heid... Lees meer..

De aca­de­mie in de prak­tijk, Ka­ren Maas, Im­pact Cen­tre Eras­mus 18/02/2016

Ka­ren Maas is pro­gram­ma­di­rec­teur van het Im­pact Cen­tre Eras­mus (ICE). Haar da­ge­lijks werk is het me­ten van im­pact op het ge­bied van duur­zaam­heid. ‘We bou­wen bin­nen de uni­ver­si­teit een he­le va­lo­ri­sa­tie­ke­ten op. Va­lo­ri­sa­tie is het pro­ces dat ken­nis en kun­de om­zet naar maat­schap­pe­lij­ke en com­mer­cie­le toe­pas­sin­gen, het wordt ook wel ver­mark­ten van je ken­nis ge­noemd. Er is een gro­te nood­zaak om aca­de­mi­sche ken­nis naar de prak­tijk te bren­gen. On­ze ke­ten be­staat uit aca­de­misch on­der­zoek dat we ver­ta­len naar les­stof voor de stu­den­ten dat... Lees meer..

De pas­sie spat uit haar ogen, An­ne­mie­ke Cas­tee­len, Ro­mar LED 10/02/2016

Ro­mar Led is een fa­mi­lie­be­drijf. Sa­men met de 2 zo­nen, Ro­ger en Mar­vin, runt An­ne­mie­ke het be­drijf. An­ne­mie­ke Cas­tee­len is ‘de moe­der’ bin­nen het be­drijf. Haar man is de en­gi­neer en fo­cust zich voor­al op de tech­niek. Ro­mar Led is ge­spe­ci­a­li­seerd in het ont­wik­ke­len van be­le­vings­con­cep­ten op ba­sis van Led-ver­lich­ting, geur, ge­luid en beeld. Be­le­ving is een emo­tie die je ont­houdt en door dit goed neer te zet­ten stuur je de her­in­ne­ring die men­sen over­hou­den na een be­zoek aan jouw be­drijf.”

Lees meer..
Winst be­ha­len voor ie­der­een, Jac­que­li­ne Prins, Mi­nis­te­rie van OC&W 27/01/2016

‘We stre­ven naar een in­clu­sie­ve sa­men­le­ving waar­in de­ze groe­pen de­zelf­de kan­sen en mo­ge­lijk­he­den krij­gen als ie­der­een. We wen­sen een sa­men­le­ving waar­in de­ze groe­pen zich ook vei­lig voe­len." Jac­que­li­ne Prins, Di­rec­teur Eman­ci­pa­tie bij het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, Cul­tuur en We­ten­schap, werkt van­uit haar func­tie da­ge­lijks aan de po­si­tie van top­vrou­wen en vrou­wen met een af­stand tot de ar­beids­markt. De so­ci­a­le ac­cep­ta­tie van les­bien­nes, ho­mo’s, bi­sek­su­e­len en trans-gen­ders is een an­der be­lang­rijk on­der­deel van... Lees meer..

In­no­va­tie zit niet in tech­niek al­leen, Ma­rie­ke Va­vier, Port So­lu­ti­ons Rot­ter­dam 08/01/2016

Sinds mijn start in de ha­ven zeg ik gek­sche­rend: '“Ik ben be­smet met het ha­ven­vi­rus'.” Ik start­te bij het ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam als in­vest­ment­ma­na­ger. Als je de ha­ven een­maal leert ken­nen, dan laat die je niet meer los. Als ik over de A15 langs die rau­we in­du­strie rijd maakt mijn hart een spron­ge­tje. De ha­ven is ex­treem ef­fi­ci­ënt met een ont­zet­tend mooi ge­bouw­de ke­ten waar­bij al­le stap­pen per­fect op el­kaar aan­slui­ten. De ha­ven is rauw maar met oog voor de­tail: ie­de­re mis­stap kost al snel mil­joe­nen. Ma­rie­ke Va­vier is in de ha­ven werk­zaam als ei­ge­naar van Port So­lu­ti­ons... Lees meer..

Oog voor kwa­li­teit, An­ne­jet Phi­lip­se, Cul­pep­per & Di­ner Thuis 22/12/2015

An­ne­jet drijft 2 on­der­ne­min­gen. Di­ner Thuis runt zij al 15 jaar. In een prach­tig mo­nu­men­taal pand aan de Raam­weg in Den Haag ver­zorgt Di­ner Thuis ex­clu­sie­ve lun­ches en di­ners. Daar­naast heeft An­ne­jet een strand­tent in Sche­ve­nin­gen, CUL­PEP­PER ge­naamd. De start van haar loop­baan had niets met de ho­re­ca van doen. Na haar stu­die Kunst­ge­schie­de­nis werk­te ze 5 jaar als cu­ra­tor voor de Cal­dic Col­lec­tie. “In de­ze baan werd ik con­ti­nu uit­ge­daagd om het meest uit me­zelf te ha­len. Ik kreeg de he­le tijd klei­ne spel­den­prik­jes van de di­rec­teur die me er­toe aan­zet­ten om steeds iets meer te doen dan dat... Lees meer..

Rot­ter­dam­se dui­de­lijk­heid met een la­ge drem­pel, Clau­dia Bus­ch, Ploum Lod­der Prin­cen 02/12/2015

Clau­dia Bus­ch is di­rec­teur bij ad­vo­ca­ten- en no­ta­ris­sen­kan­toor Ploum Lod­der Prin­cen. Zij vormt sa­men met 3 com­pag­nons het da­ge­lijks be­stuur van de maat­schap. Bij Ploum Lod­der Prin­cen wer­ken zo’n 125 men­sen. “We be­pa­len ge­za­men­lijk de stra­te­gie en het be­leid. Ik ben een ge­ne­ra­list en ik ben daar­om in al­le taak­ge­bie­den thuis. Het is de uit­da­ging om de­ze taak­ge­bie­den met el­kaar te ver­bin­den en daar­mee re­sul­taat te boe­ken. Mijn be­lang­rijk­ste doel is dat ie­der­een zo veel mo­ge­lijk on­ge­stoord en met ple­zier kan wer­ken.”

Lees meer..
Wie als al­fa ge­bo­ren is, wordt toch een bè­ta. Jo­sien Pluim, TU Eind­ho­ven 16/11/2015

“We lei­den ba­che­lor -en mas­ter­stu­den­ten als­ook on­der­zoe­kers op. Als hoog­le­ra­ren ge­za­men­lijk ben je daar­naast ver­ant­woor­de­lijk voor het rei­len en zei­len van de fa­cul­teit. Ik doe dus zelf geen ei­gen on­der­zoek meer. Ik kijk en denk met an­de­ren mee. Het geeft vol­doe­ning om van­uit je ei­gen prak­tijk er­va­ring nu an­de­ren te on­der­steu­nen in hun on­der­zoek en door hun werk aan meer on­der­wer­pen te kun­nen wer­ken in dit mooie vak­ge­bied.”, al­dus Jo­sien. Jo­sien Pluim is hoog­le­raar bij de fa­cul­teit Bi­o­me­di­cal En­gi­nee­ring aan de TU Eind­ho­ven. Ze is hoofd van een... Lees meer..