Latest articles
Mijn hart is rood-groen, Pris­ca An­ci­on- Kors, Stich­ting Re­cla­me Co­de 17/03/2015

Pris­ca An­ci­on is di­rec­teur van de Stich­ting Re­cla­me Co­de. De Stich­ting ziet er op toe dat er op een ver­ant­woor­de ma­nier re­cla­me wordt ge­maakt door het ad­ver­te­rend be­drijfs­le­ven. "We vin­den het ook be­lang­rijk dat de con­su­ment weet wat hij kan doen als re­cla­me on­ge­wenst of mis­lei­dend is. De jon­ge con­su­ment ver­dient hier­bij bij­zon­de­re aan­dacht. Het lo­go van de Stich­ting is daar­om rood en groen. Rood staat voor de recht­bank; ie­der­een kan een klacht over re­cla­me in­die­nen bij de Re­cla­me Co­de Com­mis­sie die be­oor­deelt of iets wel of niet goed is. Groen ver­te­gen­woor­digt de... Lees meer..

Al­les­be­hal­ve cli­ché, Ka­ro­li­na Sw­o­bo­da, OT­TO Work­for­ce 08/03/2015

Ka­ro­li­na Sw­o­bo­da is Pool­se van af­komst en woont in­mid­dels 15 jaar in Ne­der­land en werkt net zo lang bij OT­TO Work For­ce. "Ik was 19 toen ik naar Ne­der­land kwam om 6 we­ken te wer­ken, om­dat ik nog niet kon star­ten met mijn stu­die in Duits­land. Tij­dens de­ze va­kan­tie­baan kwam ik in aan­ra­king met de op­rich­ters van OT­TO. "In­mid­dels is zij ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur en me­de-ei­ge­naar bij dit be­drijf. OT­TO Work For­ce is in 2000 op­ge­richt en is uit­ge­groeid tot de groot­ste in­ter­na­ti­o­na­le ar­beids­be­mid­de­laar in Eu­ro­pa. Zo ope­nen zij op de dag van het in­ter­view een... Lees meer..

Wil jij een toe­komst als con­sul­tant,...., Fem­ke Ke­ij­zer, IG&H 27/02/2015

Fem­ke Ke­ij­zer is di­rec­tor He­alth bij IG&H Con­sul­ting & In­te­rim. Ze is spe­ci­a­list op het ge­bied van fi­nan­ci­eel ma­na­ge­ment. Haar ge­spreks­part­ners zijn de CFO's van zorg­in­stel­lin­gen en ze ope­reert als het fi­nan­ci­ë­le ge­we­ten van zorg­in­stel­lin­gen. "Waar het vroe­ger niet op kon qua bud­get, zie je nu dat er een druk is ont­staan op de be­steed­ba­re mid­de­len. Een ge­de­gen vi­sie op fi­nan­ci­eel ma­na­ge­ment is cru­ci­aal ge­wor­den. Kun je wel de­cla­re­ren wat je hebt ge­daan, heb je wel af­spra­ken ge­maakt over de pro­duc­ten die je le­vert en wil je die... Lees meer..

Krimp is goed voor in­no­va­tie, An­ja Schou­ten, Zorg­ba­lans 16/02/2015

"Dat al­leen groei in­no­va­tie sti­mu­leert is ape­kool! Krimp kun je juist goed ge­brui­ken voor in­no­va­tie!", schetst An­ja Schou­ten stel­lig. Hier­voor moet je ui­ter­aard ruim op tijd be­gin­nen. Als je krimpt kan dat prach­ti­ge din­gen op­le­ve­ren. Ho­ge kos­ten aan over­head be­te­kent dat het geld niet naar cli­ën­ten gaat. Het vergt cre­a­ti­vi­teit en in­no­va­tie­ve idee­ën om de­ze kos­ten te mi­ni­ma­li­se­ren en meer geld over te hou­den voor han­den aan het bed. Aan het woord is An­ja Schou­ten, be­stuurs­voor­zit­ter van Zorg­ba­lans. Zorg­ba­lans biedt tij­de­lij­ke en lang­du­ri­ge... Lees meer..

Klant­ge­richt­heid krijgt chauf­feurs in be­we­ging, Ma­ri­an­ne de Win­ter, De Win­ter Lo­gis­tics 06/02/2015

Ma­ri­an­ne de Win­ter is Di­rec­teur Ope­ra­tie & Be­drijfs­voe­ring bij De Win­ter Lo­gis­tics. Ze vormt daar sa­men met haar jong­ste broer de di­rec­tie. Haar oud­ste broer heeft in 1992 het fa­mi­lie­be­drijf De Win­ter Lo­gis­tics op­ge­zet en haar jong­ste broer is daar 5 jaar la­ter bij­ge­ko­men. Toen haar oud­ste broer in 2010 uit­viel door een burn-out leid­de haar jong­ste broer het be­drijf een tijd al­leen. Op een ver­jaar­dag vroeg hij haar of zij een goe­de con­trol­ler ken­de. Die ken­de zij wel. Toen die twee el­kaar had­den ge­spro­ken kwam de con­trol­ler naar haar toe en zei: "Is het niets voor jou om in dat be­drijf te stap­pen?" Dat had hij... Lees meer..

Be­kend met po­li­tiek maakt be­mind, San­dra van Rij­kom, Wet­hou­der, Ge­meen­te Wij­de­me­ren 26/01/2015

De po­li­tie­ke car­ri­è­re be­gon voor San­dra met een vraag van haar buur­vrouw, 'San de par­tij heeft je no­dig', maar ook van­uit de wens om écht wat bij te dra­gen. Ze nam een sprong in het die­pe en ging aan de slag als frac­tie-as­sis­tent. "Ik heb nooit na­ge­dacht over een stap rich­ting de po­li­tiek. Ik ben hier­in ver­zeild ge­raakt. De op­mer­king van mijn buur­vrouw kwam op een pas­send mo­ment. Ik zat op een plek waar ik me niet uit­ge­daagd voel­de. De po­li­tiek in, dat was weer eens iets nieuws!".

Lees meer..
Con­tact is be­lang­rij­ker voor suc­ces dan con­tract, An­ne Jaak­ke, Hun­kemö­l­ler 15/01/2015

An­ne Jaak­ke is sinds au­gus­tus 2014 de Di­rec­tor of Glo­bal HR bij Hun­kemö­l­ler en ver­ant­woor­de­lijk voor het HR be­leid van al­le 16 lan­den waar­in Hun­kemö­l­ler mo­men­teel ope­reert. Ze schetst haar rol zelf als chan­ge-agent. Haar doel is een "gre­at pla­ce to work " cre­ë­ren voor al­le me­de­wer­kers waar­in ie­der­een ge­fo­cust is op het le­ve­ren van World Class Ser­vi­ce.
Het in­ter­na­ti­o­na­le hoofd­kan­toor van Hun­kemö­l­ler is ge­ves­tigd in Ne­der­land. An­ne's werk­ge­bied is ech­ter zeer in­ter­na­ti­o­naal. Haar laat­ste stand­plaats was Au­stra­lië waar ze werk­te... Lees meer..

Strij­den voor een ge­zond le­ven, Tat­ja­na Ro­ma­nyk, Ap­ti­tu­de He­alth 06/01/2015

Tat­ja­na Ro­ma­nyk is CEO & me­de-op­rich­ter van Ap­ti­tu­de He­alth, een mil­joe­nen­be­drijf met nu 110 me­de­wer­kers. Haar be­drijf be­staat uit 3 bu­si­ness units: Axess On­co­lo­gy, Pri­me On­co­lo­gy en TRM On­co­lo­gy. De bu­si­ness units rich­ten zich res­pec­tie­ve­lijk op ge­spe­ci­a­li­seerd kwa­li­ta­tief markt-on­der­zoek on­der on­co­lo­gie spe­ci­a­lis­ten, ge­ac­cre­di­teer­de prak­tijk­op­lei­din­gen voor spe­ci­a­lis­ten in on­co­lo­gie & he­ma­to­lo­gie en stra­te­gisch mar­ke­ting­ad­vies, ge­richt op... Lees meer..

Kom los van plak­ken­de vloe­ren, ge­bruik je ta­lent! Alet­te Du­cro, Pi­Com­pa­ny 29/12/2014

Alet­te Du­cro is al­ge­meen di­rec­teur en sta­tu­tair ver­ant­woor­de­lijk voor Pi­Com­pa­ny BV. Na 24 jaar bij gro­te be­drij­ven te heb­ben ge­werkt, start­te ze als zelf­stan­dig on­der­ne­mer. Dat is ze 5 jaar ge­weest, gro­ten­deels in de not-for-pro­fit­sec­tor. Toen haar laat­ste op­dracht af­liep had ze een wen­sen­lijst voor de vol­gen­de job . Ze wil­de te­rug naar het be­drijfs­le­ven. Ze wou eind­ver­ant­woor­de­lijk­heid, er moest wat te ver­an­de­ren zijn en ui­ter­aard moest de plek op haar ge­lief­de vak­ge­bied van HR lig­gen. Dat werd PI­com­pa­ny.

Lees meer..
Van ad­vo­caat naar pu­bliek doel, Hen­drik­je Cre­bol­der, Rijks­mu­se­um 19/12/2014

Hen­drik­je Cre­bol­der is hoofd van de Af­de­ling De­vel­op­ment bij het Rijks­mu­se­um. Het Rijks­mu­se­um heeft een bre­de groep be­trok­ke­nen; 5500 vrien­den, een gro­te groep schen­kers & fond­sen naast be­drij­ven die het mu­se­um steu­nen. Hen­drik­je heeft haar roots als ad­vo­caat en zij ziet daar­in een dui­de­lij­ke link met haar werk nu. De be­lang­rijk­ste rol van de­vel­op­ment is om re­la­ties te ont­wik­ke­len en te ver­bin­den en zo fi­nan­ci­ën te wer­ven voor het Rijks­mu­se­um.

Lees meer..