On­der­ne­mer met een vast dienst­ver­band, Ce­lia Noor­de­graaf, MVO Ne­der­land

Ik denk dat je heel goed on­der­ne­mer kunt zijn bin­nen een vast dienst­ver­band. Als com­mu­ni­ca­tie­stra­teeg heb ik me­zelf al­tijd ge­zien als Chief Cre­a­ti­ve Of­fi­cer. Or­ga­ni­sa­ties zijn vaak in­tern ge­richt. Com­mu­ni­ca­tie haalt bij uit­stek de bui­ten­we­reld bin­nen. Daar­mee prik­kel je het be­stuur om in be­we­ging te ko­men, je col­le­ga-ma­na­gers, je ei­gen af­de­ling en daar moet erg on­der­ne­mend voor zijn. Ik heb ook vaak moe­ten wer­ken met een klein bud­get. Dan moet je als on­der­ne­mer gaan kij­ken naar je mo­ge­lijk­he­den, ver­telt Ce­lia.

TEKST: Jorissa Neutelings - 01/09/2015
De kracht van schaars­te Po­si­tie­ve im­puls

Voordat ik bij MVO Nederland terecht kwam, heb ik onder andere bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis gewerkt. Marketing was daar hard nodig maar er was weinig budget. Ik heb toen samen met de afdeling vooral ingezet op relatiemarketing. Als er geen geld is, komt er ruimte om te kijken naar wat er wél mogelijk is en dat levert een gigantische positieve impuls op. Er is een businessclub opgericht, een Stichting “De Vrienden Van het Jeroen Bosch Ziekenhuis” en ook gingen we een intensieve samenwerking aan met de lokale en regionale media. Met deze andere manier van marketing ben ik intuïtief begonnen. Uiteindelijk is deze aanpak heel succesvol gebleken. In een aantal jaren is de interne en externe trots op het Bossche ziekenhuis flink gegroeid. Dankzij deze verbindende rol en mijn andere manier van aanpak ben ik uiteindelijk “Communicatievrouw van het jaar 2011” geworden.

Als er geen geld is, komt er ruim­te om te kij­ken naar wat er wél mo­ge­lijk is 

Ech­te in­te­res­se brengt je over­al ‘Ken je dok­ter

Om de ziekenhuiswereld waar ik in ging werken beter te leren kennen, ben ik gestart met een serie op de website: '‘Ken je dokter'’. Ik stelde 5 vragen aan de verschillende artsen, zowel over privé als werk. Met de antwoorden op deze vragen kreeg ik fantastische verhalen. De verhalen werden heel goed gelezen en hadden veel neveneffecten. Zo kreeg ik veel credits bij de dokters omdat ik oprecht in hen geïnteresseerd was. Daarnaast kwam ik erachter wat de drives waren van de artsen: “Waar hebben ze last van en wat speelt er nou echt allemaal?”. Door deze kennis kreeg ik goed zicht op hoe ik het ziekenhuis mee zou kunnen krijgen in de beweging naar meer patiëntgerichtheid, die we samen met het bestuur waren gestart.

On­der­ne­mer met een vast dienst­ver­band On­der­ne­mers­brein aan­spre­ken

Ik denk dat je heel goed ondernemer kunt zijn binnen een vast dienstverband. Als communicatiestrateeg heb ik mezelf altijd gezien als Chief Creative Officer. Organisaties zijn vaak intern gericht. Communicatie haalt bij uitstek de buitenwereld binnen. Daarmee prikkel je het bestuur om in beweging te komen, je collega-managers, je eigen afdeling en daar moet erg ondernemend voor zijn. Ik heb ook vaak moeten werken met een klein budget. Dan moet je als ondernemer gaan kijken naar je mogelijkheden. Zo moesten we de opening van het nieuwe ziekenhuis verzorgen met beperkte middelen. Als een geschenk uit de hemel kwam er een vrouw bij mij terecht die graag een baan in het ziekenhuis wilde. Die baan had ik helaas niet. Zij is toen een half jaar lang voor drie dagen per week als vrijwilliger bij ons komen werken en samen hebben we de organisatie van de opening opgepakt. Omdat ik haar erg graag wilde behouden moest ik mijn ondernemersbrein weer aanspreken. Samen hebben we een businessplan geschreven waarbij wij onder meer voorstelden om de zalen van het nieuwe ziekenhuis aan externe partijen te verhuren. Tot die tijd werd daar geen geld voor gevraagd. Met de opbrengsten konden we haar salaris betalen. Binnen no time verdiende zij zichzelf terug.

Ik doe de din­gen die ik leuk vind, ge­bruik mijn ta­lent en houd me­zelf scherp door moei­lij­ke vra­gen op te los­sen

Din­gen doen die moei­lijk zijn Woe­ker met je ta­len­ten

Ik heb van huis uit meegekregen dat ik mijn talenten optimaal moet benutten en dat ik de maatschappij daar beter mee kan maken. Daarom vind ik het zo mooi als ik iets neer kan zetten dat voor veel mensen nut heeft. Naast dit maatschappelijk nut, vind ik het belangrijk dat mijn opdracht een beetje moeilijk is. Dat ik mijn hersenen echt moet kraken om met iets goeds te komen. ‘Duurzaamheid verkoopt niet’, is één van de trends die MVO Nederland signaleert. Hoe ga je er dan toch voor zorgen, dat alle ondernemers in Nederland duurzaam gaan ondernemen? Ik denk dat ik door deze instelling ook altijd energiek ben. Ik doe de dingen die ik leuk vind, gebruik mijn talent en houd mezelf scherp door moeilijke vragen op te lossen.

Toen ik be­gin vijf­tig was, zocht ik een nieu­we baan

Blijf al­tijd in be­we­ging!

Toen ik begin vijftig was, zocht ik een nieuwe baan en klopte aan bij het UWV. Zij vroegen mij toen: “Maar wil je nog wel werken?” Vanwege mijn staat van dienst had ik een mooie wachtgeldregeling kunnen aanpakken en had ik nooit meer hoeven te werken. Ik heb echt perplex gestaan van deze houding. Ik heb mijn eigen bedrijf opgericht en ben energiek verder gegaan. Nu combineer ik dat bedrijf met een baan in dienstverband. Ik geloof echt in blijven gaan. Daar wordt de maatschappij beter van maar vooral jijzelf als mens.Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • Irmgard Bomers - zaterdag 12 september 2015 05:13

    Heel herkenbaar verhaal. Je vindt er veel in de WIN Werkkring. Sluit je aan? Reageer

    • Celia Noordegraaf - woensdag 16 september 2015 06:56

      Heb jullie website bekeken. Interessant initiatief!