Krom­kom­mer let niet op looks! 08/03/2017

Chan­tal En­ge­len heeft sa­men met Li­san­ne van Zwol en Jen­te de Vries Krom­kom­mer op­ge­richt. In­mid­dels zijn de laat­ste twee vrou­wen een an­de­re weg in­ge­sla­gen. Chan­tal stuurt nog steeds met veel pas­sie en ple­zier het be­vlo­gen team bij Krom­kom­mer aan. Aan B'El­le ver­telt ze wat haar drijf­ve­ren, za­ke­lij­ke les­sen en am­bi­ties zijn.

Lees meer..
TA­NYA HE­ATH Pa­ris: De schoen met ver­wis­sel­ba­re hak 15/02/2017

'Bij mij ging al­les fout!', ver­telt Cha­ri­da Dor­der la­chend aan B'El­le. "Mijn ou­ders wens­te dat ik ging stu­de­ren en een 'nor­ma­le' baan zou zoe­ken. Dit ver­liep al­leen an­ders. Het stu­de­ren is ge­lukt, maar daar bleef het ook wel bij. In de ogen van mijn ou­ders ging bij mij dus al­les fout! In plaats van sta­ge te vol­gen in Ne­der­land ben ik 4 maan­den in Mi­a­mi gaan wo­nen. Na het af­stu­de­ren ging ik niet op zoek naar een baan, maar ging ik rei­zen in Noord-Ame­ri­ka en Azië. Toen ik bank­roet thuis kwam ben ik geen baan gaan zoe­ken, maar start­te ik TA­NYA HE­ATH Pa­ris. Vrij­dag- en za­ter­dag­avond was ik lie­ver aan het werk dan dat ik uit­ging. Het geld dat ik... Lees meer..

One2Twel­ve: Buy a watch that buys ti­me! 08/02/2017

Peg­gy Leen­ders en Chi­a­ra Li­qui Lung heb­ben el­kaar ont­moet tij­dens hun stu­die en wis­ten ge­lijk dat zij sa­men een be­drijf wil­de star­ten. 'De mees­ten van on­ze me­de-stu­den­ten wa­ren be­zig met het be­den­ken van een stu­die­pro­ject waar­mee ze hun di­plo­ma kon­den ha­len. Wij heb­ben van­af het eer­ste mo­ment een an­de­re in­steek ge­ko­zen en be­dach­ten daar­om een con­cept waar­mee we na on­ze stu­die ver­der wil­de gaan!'. Dit con­cept werd One2Twel­ve.

Lees meer..
Med­pets.nl: hét on­li­ne ka­naal voor dier­ver­zor­gings­pro­duc­ten 16/12/2016

'Er mo­gen wel wat meer vrou­we­lij­ke on­der­ne­mers bij!', is één van de eer­ste zin­nen die Elies uit­spreekt in haar ge­sprek met B'El­le. "Ik wist al op jon­ge leef­tijd dat ik kin­de­ren wil­de, maar ik wil­de ook vol pas­sie aan het werk blij­ven! Voor mij was het geen op­tie om part­ti­me te gaan wer­ken. Dat zou me te­veel be­per­ken in mijn am­bi­ties op het ge­bied van werk. Door te gaan on­der­ne­men heb ik  mijn ei­gen om­ge­ving ge­cre­ëerd. Mijn werk is er al­tijd, maar wel op de ma­nier zo­als ik dat zelf wil!", schetst Elies ons be­vlo­gen.

Lees meer..
Re­mem­ber­me.nl: Le­ven in de brou­we­rij in de uit­vaart­we­reld! 08/07/2016

Or­lan­da Adams en Ol­ga Bou­wens zijn de op­rich­ters van het plat­form Re­mem­ber­me.nl.  In de­cem­ber 2015 lan­ceer­den zij hun on­li­ne uit­vaart- & rouw­ma­ga­zi­ne, in mei (2016) wer­den zij ge­no­mi­neerd voor de Rot­ter­dam­se Star­ters­prijs en in ju­li (2016) maak­ten Or­lan­da en Ol­ga hun TV-de­buut bij SBS6. Re­den ge­noeg dus voor B-El­le om de­ze da­mes in de spot­lights te zet­ten en hen te be­vra­gen over hun bij­zon­de­re en in­spi­re­ren­de keus voor de we­reld van de uit­vaar­ten.

Lees meer..
Ef­te­ling is ge­ni­aal in di­gi­taal! Mij­ke Broe­ders Ma­na­ger Di­gi­ta­le Stra­te­gie 05/01/2016

Mij­ke Broe­ders be­hoor­de tot de no­mi­nees voor de Di­gi­tal Trans­for­mer Award 2015. De­ze Award wordt jaar­lijks toe­ge­kend aan di­gi­taal ta­lent, dat een bij­zon­de­re en be­te­ke­nis­vol­le rol speelt bin­nen de nood­za­ke­lij­ke di­gi­ta­le trans­for­ma­tie van be­drij­ven. Mij­ke is werk­zaam als ma­na­ger di­gi­ta­le stra­te­gie & de­vel­op­ment bij de Ef­te­ling. B-El­le mocht haar in­ter­vie­wen en voor ons was het di­rect dui­de­lijk: Mij­ke Broe­ders is ge­ni­aal in di­gi­taal en maakt sprook­jes waar!

Lees meer..