Strij­den voor een ge­zond le­ven, Tat­ja­na Ro­ma­nyk, Ap­ti­tu­de He­alth

Tat­ja­na Ro­ma­nyk is CEO & me­de-op­rich­ter van Ap­ti­tu­de He­alth, een mil­joe­nen­be­drijf met nu 110 me­de­wer­kers. Haar be­drijf be­staat uit 3 bu­si­ness units: Axess On­co­lo­gy, Pri­me On­co­lo­gy en TRM On­co­lo­gy. De bu­si­ness units rich­ten zich res­pec­tie­ve­lijk op ge­spe­ci­a­li­seerd kwa­li­ta­tief markt-on­der­zoek on­der on­co­lo­gie spe­ci­a­lis­ten, ge­ac­cre­di­teer­de prak­tijk­op­lei­din­gen voor spe­ci­a­lis­ten in on­co­lo­gie & he­ma­to­lo­gie en stra­te­gisch mar­ke­ting­ad­vies, ge­richt op far­ma­ceu­ten en bi­o­tech be­drij­ven.
TRM heeft dit jaar haar tien ja­rig be­staan ge­vierd, daar is het mee be­gon­nen in 2004 en in 2008 kwam daar de Ame­ri­kaan­se tak bij; in 2006 is Pri­me ge­start in Ne­der­land ge­volgd door een fi­li­aal in de VS een jaar la­ter, en Axess, op­ge­richt in 2013 voor­als­nog in de US, is de jong­ste loot aan de stam.

TEKST: Jorissa Neutelings - 06/01/2015
Lab-nerd die graag met men­sen om­gaat  Geen apo­the­ker

Op de middelbare school was ik dol op scheikunde maar ik zag mezelf niet hele dagen in het lab staan. Ook omdat mensen me enorm boeien, zocht ik een vak waarbij ik aanraking met mensen zou komen en koos toen voor de studie Farmacie. Mijn mede-studenten kozen na hun studie voor het overgrote deel ervoor om in een apotheek te werken of er één te openen, enkelen gingen de ziekenhuisfarmacie in en ik ging bij een farmaceut werken, al was dat toendertijd een minder logische en geaccepteerde carrierekeuze! Ik combineerde de laatste twee jaar van mijn wetenschappelijke studie met een opleiding commerciële economie. Daarna volgde ik een MBA-opleiding. Dat heeft mijn blik enorm verbreed. Ik zocht naar toegevoegde waarde in de maatschappij, wat kan ik betekenen?

Ie­de­re dag strijd ik voor een ge­zond le­ven

In­te­res­se in en ont­zag voor kan­ker zet mij in be­we­ging Im­pact van kan­ker is heel groot

Mijn grote passie is oncologie en dat wordt mede gevoed door een zekere angst en ontzag voor kanker in zijn algemeen. Vakmatig kun je er alles in kwijt, wetenschappelijk moet je bij blijven, je bent constant aan het leren maar tegelijkertijd weet je dat kanker een enorme impact heeft op de patiënt en alle betrokkenen daaromheen. Met mijn organisatie ondersteunen we op verschillende vlakken de ontwikkeling en introductie van nieuwe behandelmethoden of middelen die uiteindelijk de uitkomst voor de patient verbeteren. Kanker is zo ingrijpend dat het je nederig maakt maar ook voldoening geeft om te mogen bijdragen aan de moeilijke, maar broodnodige strijd ertegen.

Een bu­si­ness bou­wen en lei­den kan niet al­leen met ra­tio

Buik­ge­voel kun je niet ne­ge­ren


Uiteraard werk ik om omzet te genereren, maar een sterke drijfveer die ik heb is om een toegevoegde waarde te leveren aan de kwaliteit van leven van patienten die geconfronteerd worden met een vorm van kanker. Een business hieromheen bouwen kan in mijn ervaring alleen maar als je naast ratio, ook durft te gaan vertrouwen op je intuïtie. Al bij het interviewen van personeel is het goed om niet alleen naar het CV te kijken, maar ook te vertrouwen op je buik-gevoel. Hetzelfde geldt als er belangrijke zakelijke beslissingen moeten worden genomen, zoals financiering, het al dan niet uitbreiden, mogelijk afstoten van afdelingen, nieuwe markten bewerken, nieuwe producten ontwikkelen, etcetera. Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat besluiten die zijn genomen gebaseerd op zowel informatie als intuitie, de beste uitkomsten hebben. Mijn advies daarom is om te vertrouwen op dat buik-gevoel want dat geeft veel meer toegevoegde waarde dan je denkt.

Mijn idee­ën voor on­der­ne­men ko­men voort uit wat me in­te­res­seert Ik wil blij­ven le­ren

De rode draad in mijn leven is leren en in beweging blijven om dat geleerde vorm te geven in iets wat meerwaarde biedt. Toen ik startte wist ik niet hoe groot dit bedrijf zou worden. Ik weet wel dat als ik ergens aan begin, het ook afmaak, ik ben daarin net een bulldog. Niet kunnen, dat staat niet in mijn woordenboek, want ik ben overtuigd dat als je iets echt wilt, je altijd een weg vindt om het te bereiken. Ik zoek ook in anderen naar dat 'echt willen'. Dat is niet alleen met je hoofd, maar met je hele wezen ergens voor staan. De mensen waar ik graag mee werk, lijken bij voorkeur niet op mij maar we delen wel dezelfde interne motivatie. Dat wat je goed maakt, zit minder aan de oppervlakte.

Voor­zich­tig­heid siert de vrouw niet

Maak je niet klei­ner

Ik kom uit een conservatief nest en daar leer je prudent zijn, voorzichtig te financieren bij voorkeur uit autonome middelen. De businesspartner, waar ik Prime mee ben gestart komt uit de VS. Hij bleek een andere benadering te hebben: het moest sneller, groter, doorduwen en aanvaarden dat je niet alle risico's vooraf kunt afdekken. Samen werden we een perfecte combinatie: ik moest sneller en hij wat afremmen. Doordat niet alle risico's zijn afgedekt, leerde ik te vertrouwen op mezelf en niet altijd te zoeken naar externe bevestiging. Belangrijk daarbij is dat je je niet kleiner maakt dan wie je bent. Vraag niet of je iets mag zeggen, zeg gewoon en handel. En als die tegenslag dan toch komt, beslis en houd je basisvertrouwen. Als iets niet werkt, trek snel de stekker er uit en ga door met een nieuwe aanpak. Ondernemen komt niet zonder lessen, maar het is nog altijd een fantastisch avontuur!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

  • LENY Neutelings- Schoenmakers - dinsdag 6 januari 2015 20:17

    "Met mijn organisatie ondersteunen wij.... de uitkomst van de patiënt te verbeteren". Die zin is mij niet duidelijk. Merkt de patiënt daar werkelijk iets van ? Te zware chemo gehad, zenuwstelsel aangetast ( bij een van mijn vrienden) Is zo, zie er mee te leven, is het antwoord. Reageer

    • Tatjana Romanyk - donderdag 8 januari 2015 10:17

      Er is veel onderzoek op het gebied van oncologie en er komen steeds nieuwe medicijnen of behandelingen beschikbaar om verschillende kanker soorten beter te kunnen bestrijden en patienten een betere prognose te geven. Met onze organistie ontwikkelen wij onder andere educatie programma's die artsen en andere behandelaars kunnen helpen om hierover volledig up-to-date te blijven en dus hun patienten volgens de laatste stand van de wetenschap te behandelen. Chemotherapie wordt meestal ingezet door artsen als het echt nodig is en kan inderdaad bijwerkingen hebben, waarbij meestal vantevoren wordt afgewogen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Hoe spijtig ook, het voorbeeld dat je noemt illustreert in mijn optiek dat educatie van alle betrokkenen erg belangrijk is.