Schuif zelf naar vo­ren! Sha­ron Gest­hui­zen, kan­di­daat par­tij­voor­zit­ter SP & Twee­de Ka­mer­lid

Sha­ron Gest­hui­zen is Twee­de Ka­mer­lid voor de SP. Mo­men­teel is zij sa­men met 1 an­de­re kan­di­daat in de run­ning voor het par­tij­voor­zit­ter­schap van de­ze par­tij. Aan B-El­le.nl ver­telt zij vol pas­sie wat zij wil be­rei­ken.

TEKST: Jorissa Neutelings - 04/11/2015
Lief­de voor po­li­tiek Po­li­tiek is voor mij geen slan­gen­kuil

Toen ik op de kunstacademie zat, wilde ik al politiek actief worden. Vanuit mijn omgeving werd daar negatief op gereageerd. Mensen zeiden: “Begeef je niet in die slangenkuil. “ Voor mij voelde dat echt anders. Politiek actief zijn betekent dat je de maatschappij ten goede kunt veranderen. Politici bepalen immers voor een belangrijk deel wat de regels zijn waar wij ons aan moeten houden. Ik vind dat de maatschappij er niet op alle plekken even mooi uitziet en ik wil graag mijn steentje bijdragen om dat te verbeteren.

Het ech­te aca­de­mi­sche den­ken vond ik op de kunst­aca­de­mie. Daar leer je op zo'’n bre­de ma­nier kij­ken van­uit uni­ver­se­le prin­ci­pes

Een aca­de­mi­sche blik Door een riet­je naar de wer­ke­lijk­heid kij­ken

Ik heb een brede vooropleiding gehad. In Nijmegen heb ik het gymnasium gedaan. Mijn middelbare schooltijd heb ik gebruikt om zoveel mogelijk kennis te absorberen. En op de universiteit wilde ik dat graag voortzetten. Dat viel mij behoorlijk tegen. Het voelde alsof wij daar door een rietje naar de werkelijkheid keken en daardoor alles misten waar het echt over ging. Vooral de bevlogenheid leek volledig te ontbreken. Gedurende 3 jaar heb ik me in deze omgeving begeven totdat ik het echt niet meer kon volhouden. Ik wilde eigenlijk als sinds mijn vijftiende naar de kunstacademie. Na 3 jaar heb ik de knoop doorgehakt en ben ik naar de kunstacademie gegaan. Deze keus was niet standaard. De kunstacademie is immers een HBO opleiding en wanneer je gymnasium met goede resultaten hebt afgerond, is het gewoon dat je naar een universiteit gaat. Het echte academische denken vond ik echter wel op de kunstacademie. Daar leer je op zo'’n brede manier kijken vanuit universele principes. Dat was precies waar ik naar verlangde.

Be­stuur­der van het volk Com­mis­sie Dijkstal gaf de door­slag

Na de kunstacademie heb ik een bestuursjaar bij de LSVB (Landelijke Studenten Vakbond) gedaan. Dit gaf invulling aan mijn behoefte om bestuurlijk bezig te zijn en ervaring op te doen. Na dat jaar ben ik voor een eigen video- en productiebedrijf begonnen en in 2004 meldde ik me aan bij de SP. De meest directe aanleiding om lid te worden van de SP was de commissie Dijkstal die voorstelde om de ministersalarissen te verhogen ten tijde van de economische crisis. Balkenende verwachtte van de Nederlandse bevolking dat het ging bezuinigen en in die zelfde periode kwam het voorstel om de salarissen van ministers te verhogen, soms met wel 50%. Dat was voor mij onbegrijpelijk. Mijn visie is dat je de beloning van de bestuurders moet koppelen aan hoe goed het volk het heeft. Als je dat doet ben je een bestuurder van het volk. De SP was de enige partij die aandacht schonk aan dit specifieke voorstel. De keus voor SP was dus snel gemaakt.

On­ze par­tij moet een af­spie­ge­ling van de sa­men­le­ving zijn. We heb­ben te wei­nig vrou­wen of mi­gran­ten op be­lang­rij­ke po­si­ties

Di­ver­si­fi­ë­ren bij de SP Ik heb me­zelf naar vo­ren ge­scho­ven

De partijvoorzitter speelt een cruciale rol binnen de SP. Ik vind dat we binnen de SP veel goed doen, maar een aantal zaken kan beter. We moeten meer aandacht besteden aan diversiteit. Onze partij moet een afspiegeling van de samenleving zijn. We hebben te weinig vrouwen of migranten op belangrijke posities. Zo hebben we van de fractievoorzitters (Eerste Kamer en Tweede Kamer), de partijvoorzitter en een partijsecretaris, en 9 bestuurders in de provincies en grote gemeenten welgeteld 1 vrouw! Dat vind ik echt schokkend. Het doorvoeren van deze veranderingen kan ik het best doen in de rol van partijvoorzitter, dus om die reden heb ik mezelf als kandidaat voor het partijvoorzitterschap aangeboden. Ik ben niet gevraagd om die rol te gaan vervullen, maar ik heb mezelf naar voren geschoven. Ik zie dat te weinig vrouwen doen.

Wie krach­tig is houdt zich­zelf al­tijd voor: Het komt wel goed!

Het komt wel goed Angst ver­van­gen door ver­trou­wen

Zo’'n 8 jaar geleden heb ik een burn-out gehad. Wat ik daarvan heb ik geleerd is dat je vooral niet in paniek moet raken als er iets niet goed gaat. Wanneer je bijvoorbeeld een nacht niet kan slapen of een bepaalde periode het overzicht gewoon niet meer hebt, dan kan de paniek toe slaan. Maar er is ook dan een goede manier om met de situatie om te gaan. Zo kan angst worden vervangen door vertrouwen. Wie krachtig is houdt zichzelf altijd voor: Het komt wel goed! Door dit geloof ben ik in staat om mijn hoofd koel te houden en koersvast te blijven.

Mo­ge de bes­te win­nen Meer uit­da­ging door een te­gen­kan­di­daat

Aanvankelijk was mijn rol in deze verkiezingsstrijd binnen de SP vooral die van uitdager. Als ik me niet had gekandideerd dan was er geen tegenkandidaat geweest voor het partijvoorzitterschap. Ron Meijer was dan de man geweest die door het bestuur naar voren was geschoven en hij was dan zeker voorzitter geworden. Nu is dat zeker geen uitgemaakte zaak. Ik kom in heel veel afdelingen en merk dat ik brede steun heb. Het gaat erom spannen op 28 november! Het is niet mijn bedoeling om te polariseren. Het doel is dat degene met de beste ideeën wint. Maar ik twijfel geen moment aan mijn eigen kracht en visie wat dat betreft.

Ook klein zelf­stan­di­gen heb­ben ons no­dig Ge­lij­ke kan­sen voor ie­der­een

We zijn nu de partij die opkomt voor sociaal zwakkeren, mensen in de gezondheidszorg en mensen die gebruik maken van een uitkering en dat moeten we vooral blijven doen. Als wij dat niet doen, dan doet niemand het. De zorg voor die groep is het hart van onze partij. Wij strijden voor gelijke kansen voor iedereen. Maar naar mijn stellige overtuiging zijn wij ook voor andere zaken besteld. Neem bijvoorbeeld de groep van klein zelfstandigen. Voordat ik bij de partij kwam, was er geen plan voor deze groep. De kleine ondernemers zijn niet de rijkste mensen en zijn ook degenen die het vaak zwaar hebben. Ik benoem de risico’s en de kansen voor deze groep en wil ervoor zorgen dat hun belangen aandacht krijgen. Door deze aanpak heb ik dit onderwerp op de politieke agenda gezet. Mijn verhaal en mijn ideeën krijgen veel bijval vanuit de verschillende afdelingen. Ik denk dat het daarom nog zeer spannend gaat worden wie de nieuwe partijvoorzitter gaat worden.

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • LENY - woensdag 4 november 2015 13:01

  1e opmerking: Ziet er goed uit !! 2e opmerking: ingaand op de inhoud... Van MIJ mag, neen MOET , Sharon DE PARTIJVOORZITTER VAN DE SP WORDEN. Wat een sterke, ondernemende VROUW. Reageer

 • HarmdeVos - woensdag 4 november 2015 17:10

  Sharon vind ik een fantastiche vrouw. In de Tweede Kamer doet ze het onvoorstelbaar goed. Ik zou haar als Kamerlid heel erg missen. Maar als voorzitter van de enige socialistische partij in Nederland betwijfel ik of ze die partij voldoende als socialist ziet. Socialisme moet zich zeer nadrukkelijk onderscheiden van het liberalisme en het neo-liberalisme, dat we op dit moment eigelijk bij alle partijen meemaken. Zowel de VVD, D66, Groen Links als de Partij van de Arbeid zijn weinig onderscheidend. Het CDA en de kleine christelijke partijen hangen wat de visie op de maatschppij betreft het "vrije marktdenken" aan en zijn even liberaal als de VVD. De PVV lijkt nu en dan een beetje de zijde van de werknemers in loondienst te kiezen, maar is als het er op aan komt toch net zo liberaal als de overigen. De PVV onderscheidt zich van de toatle rest van het politieke spectrum door haar onmenselijkheid en onverdraagzaamheid. De PVV past niet in een democratisch bestel. Ik vraag me af of Sharom voldoende "socialist in hart en nieren" is om onze partij op de goed weg te houden. Haar profiel en de beschrijving van haar opvattingen zijn uiterst sympathiek, maar het specifiek socialistische mis ik er nog te veel in. Reageer

 • HarmdeVossocialistinhartennieren - woensdag 4 november 2015 17:22

  Mijn voorkeur gaat uit naar Ron Meyer. Als FNV-er is hij meer gericht op de belangen van de arbeider in loondienst. Bij de Sp gaat het nietalleen mom de 'kleine klassenstrijd", maar veel meer nog om de werkelijke klassenstrijd. Klassenstrijd is nog steeds en zelfs meer en m eer noodzakelijk in een door het kapitalisme/liberailsme vergiftigde wereld. We zien de verwordenheid van het heersende maatschappelijke systeem, het westerse systeem, overal om ons heen. We hoeven daarvoor alleen maar even naar een "liberaal" asl Hermans te kijken, om te weten hoe het er ook in ons land voorstaat. Ik wil Sharon niet graag missen, maar mijn voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar Ron M eyer. Reageer

 • ErnsTT - donderdag 5 november 2015 00:03

  Ron is al 10 jaar SPer in de gemeenteraad, dus hem primair FNVer noemen, doet hem te kort, maar als Partijvorzitter heb je meer competenties nodig dan actie Actie Actie voeren, namelijk voorzitter zijn, en heel veel verschllende karakters begrijpen en aanspreken, en voora antwoord geven. En daar zie je bij Sharon net iets meer fijngevoeligheid, niet alleen antwoord geven,maar ook even checken of de vraagsteller tevreden is met het antwoord. En niet te vergeten Sharon heeft veel Media ervaring, en weet hoe belangrijk het is om eerst even tot 10 te tellen voor je reageert, daar amg Ron wel eens voorbeeld aan nemen, daar zit zijn jeugdig enthousiasme hem wel eens in de weg. En adt is met Geenstijl en WNL tegenwoordig best wel tricky. Vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard, als je snapt wat ik bedoel Harm... Reageer