Cre­ë­ren van een af­val­re­vo­lu­tie! La­ra van Dru­ten, The Was­te Trans­for­mers

La­ra van Dru­ten is ma­na­ging di­rec­tor bij de Was­te Trans­for­mers. Dit in­no­va­tie­ve be­drijf legt ver­bin­din­gen die er­toe lei­den dat af­val­stro­men kun­nen wor­den om­ge­zet in hoog­waar­di­ge grond­stof­fen en ener­gie, dáár waar het af­val ge­pro­du­ceerd wordt en dáár waar de ener­gie no­dig is.

TEKST: Jorissa Neutelings - 15/06/2016
Wei­nig an­de­ren vin­den het lo­gisch hoe ik werk La­ra’'s Lo­gi­ca

Toen ik afscheid nam bij mijn laatste baan in loondienst werd er gezegd: “Lara haalt altijd resultaat, maar vertel haar niet hoe ze dat moet doen!”. Weinig anderen vinden het logisch hoe ik werk en hoe ik tot resultaat kom, behalve ik zelf. Maar het resultaat komt er! Ik heb een eigen manier van doen en denken: ik werk altijd vanuit een heldere visie, ben zeer strategisch in aanpak, weet precies waar ik wil gaan landen, heb geen masterplan over hoe ik dat gaan bereiken en beweeg in hoog tempo. Het gevolg is enerzijds dat ik heb veel vrijheid en ruimte nodig maar ook dat ik veel vrijheid en ruimte aan anderen geef. Met alles wat ik aanpak wil ik –op basis van een stevig business model –de wereld een kleine duw geven richting een groener, slimmer en rechtvaardiger bestaan.

Met al­les wat ik aan­pak wil ik –op ba­sis van een ste­vig bu­si­ness mo­del –de we­reld een klei­ne duw ge­ven rich­ting een groe­ner, slim­mer en recht­vaar­di­ger be­staan

Af­val­di­va on a mis­si­on Mo­tor voor ver­an­de­ring

Lara ziet afval vooral als motor voor positieve verandering. Zij heeft de ambitie lokaal met kleinschalige installaties, deze grondstoffen in afval terug te winnen en om daarnaast afval om te zetten naar energie.” Wij hebben binnen de Waste Transformers grote stappen gezet in korte tijd. Wij zijn als jong bedrijf actief in volwassen, emerging en fronteer economieën. Als je kijkt naar de logistieke ketens rondom afvalverwerking – waar in de wereld dan ook - dan zie je dat die enorm vervuilend zijn ingericht. Een vuilniszak in Nederland reist gemiddeld 86 kilometer voordat hij wordt verbrand. Het huidige businessmodel is gebaseerd op de logistiek en niet op de grondstoffen en daarmee de waarde die je uit afval kunt halen.

Ipad op­la­den met ham­bur­ger­res­tan­ten  Een lo­ka­le cir­cu­lai­re eco­no­mie rond­om af­val

Ons werk bij de Westergasfabriek in Amsterdam geeft een mooi beeld van wat wij doen en nastreven: een lokale circulaire economie rondom afval creëren. Op het Westergasfabrieksterrein hebben we in eerste instantie te maken met voedselrestanten en veel groen afval van het park. Bij festivals zien we dat er veel plastic afval ontstaat. We zetten dan initiatieven op om deze plastics te verminderen en deze te laten vervangen door biologisch alternatieven. Voor het overige afval werken we met een natuurlijke vergistingsinstallatie. Het opgehaalde afval wordt ter plekke in het park verwerkt. Enerzijds maken we daar energie van. De bezoeker van het park kan een abonnement nemen op deze energie. Je kan dan letterlijk je Ipad opladen met behulp van de hamburgerrestanten van de avond ervoor. De restwarmte die wordt geproduceerd gebruiken we om warm water te maken. Het grijze water wat resteert, kan worden gebruikt voor schoonmaakdoeleinden. De grondstoffen die overblijven, gebruiken we ter vergroening van het park. Niets gaat verloren.

Ter plek­ke wer­ken, werkt! Cre­ë­ren van be­trok­ken­heid

De kern van al ons werk is dat al het afval dat op een bepaalde plek geproduceerd wordt, ter plekke wordt verwerkt op een manier wat winstgevend is. De taak is enorm en de ambitie is hoog. Dus de enige manier om dit te bereiken is om samen te werken. Verder creëren wij een grote betrokkenheid van de lokale bevolking. Zij zijn immers de belangrijkste voorwaarde voor succes. Dit doen wij in Zuid Afrika, Sierra Leone en Kenya. Bijvoorbeeld, wij zetten momenteel een eigen financieringsfonds op in Afrika voor jonge ondernemers zodat zij met geld uit dat fonds de installaties kunnen aanschaffen en op een laagdrempelige wijze kunnen starten met een bedrijf. Hiermee is de cirkel rond. De lokale bevolking zorgt ervoor dat zij zelf het afval dat zij produceren optimaal benutten met winst voor de wereld, maar ook voor henzelf. Met ons plan hebben wij erkenning gekregen van Morgan Stanley: wij zijn gekozen in 2016 tot een van de top drie beste proposities in de wereld voor impact investeringen. Het team is er enorm trots op!

Los van de ken­nis die je draagt over de­ze ver­schil­len­de we­rel­den, heb je lef no­dig om een daad­wer­ke­lij­ke ver­bin­ding tot stand te bren­gen

Ken­nis ver­bin­den aan lef Men­sen, in­houd en in­zich­ten aan el­kaar kop­pe­len

Ik heb een academisch achtergrond in politicologie en filosofie. Ook ben ik afgestudeerd in theaterwetenschappen. Daaropvolgend heb ik mijn masters gehaald in internationale politieke economie. Door deze verschillende studies ben ik in staat om verschillende werelden en denkbeelden aan elkaar te verbinden. Ik ben ervan overtuigd dat de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag, een multidisciplinaire aanpak nodig hebben. Los van de kennis die je draagt over deze verschillende werelden, heb je lef nodig om een daadwerkelijke verbinding tot stand te brengen. Eén van de eerste dingen die ik heb bereikt in 1998 is het opzetten van een ‘online university’. Het was toen heel vernieuwend. Ik werkte lange tijd in de universitaire wereld en dacht dat dingen beter en anders konden. Er was ontzettend veel kennis beschikbaar buiten de universiteit. De kunst toen was om de universiteit te verbinden aan deze kennis buiten. Binnen no-time met een internationale team van sociale wetenschappers, pedagogen, IT’ers en marketeers hebben we dit basisidee uitgebouwd tot een werkend geheel met drie online call centers in verschillende gedeeltes van de wereld om mensen, inhoud en inzichten aan elkaar te koppelen.

Wat kan be­ter en slim­mer? An­ders kij­ken naar af­val

Toen dit liep ben ik verder gaan kijken. Vanuit mijn eigen consultancy praktijk ben ik na gaan denken over innovatieprojecten. Zo heb ik samen met een team kunstenaars, architecten en wetenschappers een nieuwe webbrowser ontwikkeld. Hiermee wonnen we de millenniumprijs voor de wetenschap. Ook mocht ik in 2001 nadenken, samen met bouw- en IT bedrijven, maatschappelijke organisaties en start-ups, over de gevolgen van klimaatveranderingen en hoe de eerste drijvende stad in Nederland eruit zouden zien. Toen ik in verwachting was van mijn tweeling heb ik besloten om voor de eerste keer in loondienst te gaan. In mijn laatste jaren bij Altran, als Operationeel Divisie Directeur, kwam ik in aanraking met de wereld van afval. Daardoor ontstond bij mij het idee dat het huidige systeem zoveel slimmer en anders kon. Ik heb middenin de crisis mijn baan opgegeven en – samen met een aantal investeerders - The Waste Transformers opgericht.

Wij gaan voor niets min­der dan een af­val re­vo­lu­tie!

Nee-zeg­gers ge­zocht Al­leen sta ik zwak

Ik ben nogal ongeduldig. Ik houd ervan om snel te schakelen. Gelukkig is mijn echtgenoot erg rustig. Dit is een prachtige balans. Hij zorgt voor rust in onze thuisbasis. Beide kwaliteiten – resultaatgerichtheid en rust - zijn belangrijk in het privéleven maar ook in een zakelijke setting. Ik verzamel daarom altijd allerlei type mensen om mij heen. Ik ben vooral op zoek naar mensen die ‘nee’ durven te zeggen. Deze tegenkrachten heb ik nodig omdat ik anders te snel wil handelen. Alleen sta ik zwak maar samen nemen we door deze balans de beste stappen die nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken: wij gaan voor niets minder dan een afval revolutie!

Reageer op dit artikel
*

Welke kleur heeft een rood logo? (antwoord in kleine letters)

 • Willemijn de lint - woensdag 15 juni 2016 10:44

  Prachtig bedrijf! Ik geloof heilig in de aanpak van klimaatverandering door goed ondernemerschap. Reageer

  • Lara van Druten - donderdag 16 juni 2016 15:35

   Hi Willemijn, hartelijk dank voor je mooie woorden. Het geeft mij weer energie! Hartelijke groet, Lara van Druten.

 • Redactie B'elle - donderdag 16 juni 2016 04:53

  Beste Willemijn! Bedankt voor je leuke reactie. Lara en the waste transformers zijn voor ons ook een prachtig voorbeeld van ondernemen anno nu: winst creeeren door slim gebruik te maken van afval is een echte win-win situatie! Een terechte plek dus voor Lara op het B-Elle podium. Reageer