Stem­ge­ver aan ver­ha­len, Ju­li­ka Ma­rijn, ac­teur 10/12/2017

Ju­li­ka Ma­rijn staat mo­men­teel op de büh­ne met haar so­lo­voor­stel­ling 'Uit Ver­driet Ge­bo­ren'. De­ze voor­stel­ling gaat over het be­wo­gen le­ven van kunst­ver­za­me­laar He­le­ne Krö­l­ler-Mül­ler. Ju­li­ka maak­te eer­der voor­stel­lin­gen ge­ba­seerd op de oor­logs­dag­boe­ken van Et­ty Hil­le­s­um, het le­ven van Ma­ria Mag­da­le­na en La­dy Di. Al­le­maal ei­gen­zin­ni­ge vrou­wen uit de ge­schie­de­nis die door Ju­li­ka prach­tig wer­den neer­ge­zet.

Lees meer..
De­len wat je doet, doet er­toe! Mar­ry de Gaay Fort­man 21/11/2017

Mar­ry de Gaay Fort­man is ad­vo­caat-part­ner bij Hout­hoff. Zij is be­trok­ken bij pu­bliek-pri­va­te vraag­stuk­ken en ge­spe­ci­a­li­seerd in eco­no­misch pu­bliek­recht en gover­nan­ce. Daar­naast is zij voor­zit­ter van Stich­ting Top­vrou­wen. In die rol wil zij graag board rea­dy vrou­wen zicht­baar ma­ken voor een func­tie in de be­stuurs­ka­mer van het be­drijfs­le­ven in Ne­der­land. Hier­voor zijn in de da­ta­ba­se in­mid­dels meer dan 1.300 top­vrou­wen op­ge­no­men.

Lees meer..
Al­le deu­ren open in Singapo­re, Mar­griet Von­no- Land­man, aan­ko­mend am­bas­sa­deur 28/07/2017

Op 5 au­gus­tus kom ik aan in Singapo­re. Na­dat ik de ge­loofs­brie­ven aan de pre­si­dent heb aan­ge­bo­den kan ik als Am­bas­sa­deur aan de slag. De ge­loofs­brie­ven lig­gen al klaar in de kluis op de am­bas­sa­de en ik ben al bij de Ko­ning ge­weest om be­ë­digd te wor­den door hem. Een prach­ti­ge pe­ri­o­de ligt voor me waar­in ik als am­bas­sa­deur aan de slag mag gaan.

Lees meer..
Mijn han­den gaan jeu­ken als ik kan­sen zie! Ger­vai­se Coe­bergh, Coe­bergh Com­mu­ni­ca­tie & PR 07/07/2017

Ger­vai­se Coe­bergh is van ori­gi­ne vak­ex­pert op het ge­bied van com­mu­ni­ca­tie & PR. "In­mid­dels be­schouw ik me­zelf meer als on­der­ne­mer. Zo ben ik di­rec­teur van een com­mu­ni­ca­tie­be­drijf, maar daar­naast heb ik bij­voor­beeld ook een na­tuur­kam­peer­ter­rein in­clu­sief eet­huis­je in Dren­the. Dat komt dan op mijn pad. En dan vind ik het mooi en leuk om daar iets mee te doen. Als on­der­ne­mer kan dat en kan je in al­le vrij­heid met die mo­ge­lijk­he­den aan de slag!"

Lees meer..
Stil­zit­ten kan ik en wil ik niet! Ali­ce Jen­tink, Head of Com­mu­ni­ca­ti­ons Eu­ronext 04/05/2017

Ali­ce Jen­tink is Head of Sta­ke­hol­ders Com­mu­ni­ca­ti­on bij in­ter­na­ti­o­na­le beurs­maat­schap­pij Eu­ronext. "Ener­zijds ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­stu­ring van het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team. Bin­nen Eu­ronext heb­ben we ef­fec­ten- en de­ri­va­ten­beur­zen in Am­ster­dam, Pa­rijs, Brus­sel en Lis­sa­bon. Ook heb­ben we een markt en kan­toor in Lon­den. Op ie­de­re lo­ca­tie zit­ten woord­voer­ders en men­sen die me­dia­con­tac­ten on­der­hou­den. De­ze men­sen val­len on­der het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team.... Lees meer..

Bij ons geen wit­te jas, maar een warm bad! Pa­tri­cia Zeg­waard, Rea­dy For Chan­ge 14/04/2017

Pa­tri­cia Zeg­waard is al­ge­meen di­rec­teur van Rea­dy For Chan­ge, een in­stel­ling voor ver­sla­vings­zorg. Zij start­te met dit be­drijf in 2008 sa­men met haar part­ner Ri­chard van den En­de. Ri­chard her­stel­de zelf eer­der van een ver­sla­ving. "Hier­door merk­ten wij dat het be­hoor­lijk ta­boe was om open­lijk te be­spre­ken wel­ke pro­ble­men een ver­sla­ving met zich bren­gen. Wij wil­den daar ver­an­de­ring in bren­gen en daar­om zijn we vol goe­de moed ge­start met Rea­dy For Chan­ge. Ik ben een doch­ter uit een on­der­ne­mers­ge­zin, dus weet wat  "aan­pak­ken" is.  We zijn ge­woon be­gon­nen. Wij had­den een huis met de... Lees meer..