De­len wat je doet, doet er­toe! Mar­ry de Gaay Fort­man 21/11/2017

Mar­ry de Gaay Fort­man is ad­vo­caat-part­ner bij Hout­hoff. Zij is be­trok­ken bij pu­bliek-pri­va­te vraag­stuk­ken en ge­spe­ci­a­li­seerd in eco­no­misch pu­bliek­recht en gover­nan­ce. Daar­naast is zij voor­zit­ter van Stich­ting Top­vrou­wen. In die rol wil zij graag board rea­dy vrou­wen zicht­baar ma­ken voor een func­tie in de be­stuurs­ka­mer van het be­drijfs­le­ven in Ne­der­land. Hier­voor zijn in de da­ta­ba­se in­mid­dels meer dan 1.300 top­vrou­wen op­ge­no­men.

Lees meer..
To­ve­ren op ta­fel, Hes­ter An­de­rie­sen Le Ri­che, CEO & Foun­der Ac­ti­ve Cues 17/10/2017

Hes­ter is CEO en foun­der van Ac­ti­ve Cues. Dit be­drijf ont­werpt en ont­wik­kelt spel­len voor bij­zon­de­re doel­groe­pen, zo­als men­sen met de­men­tie, men­sen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king en kin­de­ren met au­tis­me. Hun pro­duct de To­ver­ta­fel pro­jec­teert in­ter­ac­tie­ve ani­ma­ties op een ta­fel.  De licht pro­jec­ties re­a­ge­ren op de be­we­ging van han­den en zo kun­nen de spe­lers met het licht spe­len. De­ze zo­ge­naam­de To­ver­ta­fel is ont­staan uit het pro­mo­tie­on­der­zoek van Hes­ter.

Lees meer..
Al­le deu­ren open in Singapo­re, Mar­griet Von­no- Land­man, aan­ko­mend am­bas­sa­deur 28/07/2017

Op 5 au­gus­tus kom ik aan in Singapo­re. Na­dat ik de ge­loofs­brie­ven aan de pre­si­dent heb aan­ge­bo­den kan ik als Am­bas­sa­deur aan de slag. De ge­loofs­brie­ven lig­gen al klaar in de kluis op de am­bas­sa­de en ik ben al bij de Ko­ning ge­weest om be­ë­digd te wor­den door hem. Een prach­ti­ge pe­ri­o­de ligt voor me waar­in ik als am­bas­sa­deur aan de slag mag gaan.

Lees meer..
Mijn han­den gaan jeu­ken als ik kan­sen zie! Ger­vai­se Coe­bergh, Coe­bergh Com­mu­ni­ca­tie & PR 07/07/2017

Ger­vai­se Coe­bergh is van ori­gi­ne vak­ex­pert op het ge­bied van com­mu­ni­ca­tie & PR. "In­mid­dels be­schouw ik me­zelf meer als on­der­ne­mer. Zo ben ik di­rec­teur van een com­mu­ni­ca­tie­be­drijf, maar daar­naast heb ik bij­voor­beeld ook een na­tuur­kam­peer­ter­rein in­clu­sief eet­huis­je in Dren­the. Dat komt dan op mijn pad. En dan vind ik het mooi en leuk om daar iets mee te doen. Als on­der­ne­mer kan dat en kan je in al­le vrij­heid met die mo­ge­lijk­he­den aan de slag!"

Lees meer..
Stil­zit­ten kan ik en wil ik niet! Ali­ce Jen­tink, Head of Com­mu­ni­ca­ti­ons Eu­ronext 04/05/2017

Ali­ce Jen­tink is Head of Sta­ke­hol­ders Com­mu­ni­ca­ti­on bij in­ter­na­ti­o­na­le beurs­maat­schap­pij Eu­ronext. "Ener­zijds ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de aan­stu­ring van het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team. Bin­nen Eu­ronext heb­ben we ef­fec­ten- en de­ri­va­ten­beur­zen in Am­ster­dam, Pa­rijs, Brus­sel en Lis­sa­bon. Ook heb­ben we een markt en kan­toor in Lon­den. Op ie­de­re lo­ca­tie zit­ten woord­voer­ders en men­sen die me­dia­con­tac­ten on­der­hou­den. De­ze men­sen val­len on­der het in­ter­na­ti­o­na­le me­di­a­team.... Lees meer..

Bij ons geen wit­te jas, maar een warm bad! Pa­tri­cia Zeg­waard, Rea­dy For Chan­ge 14/04/2017

Pa­tri­cia Zeg­waard is al­ge­meen di­rec­teur van Rea­dy For Chan­ge, een in­stel­ling voor ver­sla­vings­zorg. Zij start­te met dit be­drijf in 2008 sa­men met haar part­ner Ri­chard van den En­de. Ri­chard her­stel­de zelf eer­der van een ver­sla­ving. "Hier­door merk­ten wij dat het be­hoor­lijk ta­boe was om open­lijk te be­spre­ken wel­ke pro­ble­men een ver­sla­ving met zich bren­gen. Wij wil­den daar ver­an­de­ring in bren­gen en daar­om zijn we vol goe­de moed ge­start met Rea­dy For Chan­ge. Ik ben een doch­ter uit een on­der­ne­mers­ge­zin, dus weet wat  "aan­pak­ken" is.  We zijn ge­woon be­gon­nen. Wij had­den een huis met de... Lees meer..

Ter­wijl de po­li­tiek bleef pra­ten, is zij gaan hel­pen! An­ne­rie­ke Berg, Stich­ting Boot­vluch­te­ling 23/03/2017

An­ne­rie­ke Berg is di­rec­teur van Stich­ting Boot­vluch­te­ling. 'Wij be­staan sinds april 2015 en zijn een en­thou­si­as­te club men­sen of ei­gen­lijk meer: ver­ont­rus­te bur­gers. We kon­den het niet meer aan­zien dat men­sen ver­dron­ken in de Mid­del­land­se zee, waar wij no­ta­be­ne zo­mers op va­kan­tie gaan. In eer­ste in­stan­tie wil­de ik geld stor­ten om de pro­ble­men aan te pak­ken. Toen bleek dat er geen or­ga­ni­sa­ties wa­ren die zich spe­ci­fiek met dit pro­bleem be­zig hiel­den. Er werd enorm veel over ge­spro­ken, maar niets con­creets aan ge­daan. Van­uit on­ze ver­ont­waar­di­ging dat er geen ech­te... Lees meer..